Actueel Nieuws

55 PLUS GROEP

’t Is (bijna) weer voorbij die mooie zomer…..en de kerkelijke activiteiten gaan dan weer van start.

Dat geldt ook voor de maandelijkse bijeenkomsten van de 55+ groep.

Op vrijdag 6 september a.s. staat de koffie om 10.00 uur klaar in het kerkhuisje (Dorpsstraat 22a) voor de eerste bijeenkomst.

Er zijn veel gedichten geschreven en tekeningen en schilderijen over de zomer gemaakt in de loop van de eeuwen. Ik stel me voor dat we allemaal proberen op 6 september iets over de zomer mee te nemen. Dat biedt dan vast een veelkleurige kijk op de zomer.

In het vorige kerkblad schreef ik: “Een hele zomer om eens na te denken welke onderwerpen/gedichten/teksten we in de komende maanden willen bespreken en welke activiteiten we willen ondernemen.” We gaan 6 september ook inventariseren waar dat nadenken toe heeft geleid. Degenen die 6 september verhinderd zijn, kunnen het ook per e-mail of anderszins aan mij of een van de andere dames doorgeven.

Misschien zijn er 55+ gemeenteleden die ook wel (een keer) willen aanschuiven op de eerste vrijdag van de maand: weet u van harte welkom!

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Met een hartelijke groet,

Renny Steinvoort

Privacy statement Protestantse Gemeente Cothen

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen moet vanaf 25 mei 2018 iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en ook onze gemeente wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Denk bijvoorbeeld aan:

 het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden

 het nemen van een foto van de predikant voor op de website

 het sturen van een rekening voor de collectebonnen

 het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie

 het maken van aantekeningen die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen

 het opnemen van verjaardagen in het kerkblad

 publicatie van het kerkblad op de website

 uitzending van kerkdiensten

 het noemen van de zieken in de gemeente in het kerkblad

 etc.

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan:

1. We hebben deze waarborgen verwoord in het Privacystatement. Iedereen kan dat vinden op onze website. Ook kunt u het document desgewenst opvragen bij de scriba (pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl). Tevens ligt er een inkijkexemplaar in de kerk.

2. We informeren onze gemeenteleden (bij deze), zodat ieder weet wat er met haar of zijn gegevens gebeurt.

3. We bewaken door wie gegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd en zorgvuldig worden bewaard cq worden verwijderd.

4. We delen gegevens alleen als het nodig is: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Gegevens die we binnen de kerk delen mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

5. We maken elkaar attent op de mogelijkheid om niet genoemd, vermeld of afgebeeld te worden. U kunt dat ook expliciet aangeven bij de leden van de kerkenraad of via pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl. Mocht er iets per ongeluk misgaan dan melden we dat en treffen maatregelen om dat in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

Oud nieuws om niet te vergeten

Broertjes Julian en Ruben

Toen op de middag van eerste Pinksterdag het nieuws bekend werd dat de 2 vermiste broertjes Julian en Ruben waarschijnlijk in Cothen gevonden waren hebben de kerken van Cothen hun deuren opengezet. Er was ook tweede Pinksterdag gelegenheid om stil te zijn, steun te zoek, vragen te stellen en een lichtje aan te steken. Er kwamen tientallen mensen in de protestantse kerk en nog heel wat meer in de katholieke Mariakapel.