Actueel Nieuws

UIT DE KERKENRAAD

De komende tijd zal de rubriek ‘Uit de pastorie’ niet verschijnen. Maar onder het kopje ‘Uit de kerkenraad’ zullen we u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

Met een blij en dankbaar gevoel kijkt de kerkenraad terug op de dienst en gemeentevergadering van afgelopen zondag 14 januari. Het was een dag waar velen van ons met gespannen verwachting naar hadden toegeleefd. In deze dienst zouden de beoogd nieuwe predikant en zijn vrouw aanwezig zijn. En de beroepingscommissie zou verslag doen van haar bevindingen waarop de kerkenraad het voorgenomen besluit een beroep uit te brengen ter instemming zou voorleggen aan de aanwezige gemeenteleden.

Fijn dat zoveel gemeenteleden in de kerk waren. Na een warme en sfeervolle dienst onder leiding van onze consulent ds. Hans Baart, waarin Maas Merkens werd herbevestigd als ouderling en we in de kring afsloten met de viering van schrift en tafel, nam iedereen weer plaats voor de ‘gemeentevergadering’. Henny en Bertjan zorgden voor ‘coffee to go’ in de kerkbankjes, de agenda werd uitgedeeld en Maas opende de vergadering. Jan van Doornik deed verslag namens de beroepingscommissie:

“uit een zevental sollicitaties zijn 2 kandidaten geselecteerd voor een gesprek, waarna met één kandidaat, dhr. H.J. (Henk) Steinvoort uit Den Haag, de procedure is voortgezet. Op 17 december is de beroepingscommissie gaan luisteren in een kerkdienst en heeft aansluitend met dhr. Steinvoort en zijn vrouw Renny een vervolggesprek gehad. De kandidaat bleek heel goed in het de profielschets te passen en ook nog aan de voorwaarden en wensen (beroeping voor een bepaalde periode van 5 jaar en wonen in te pastorie) te kunnen voldoen! Met enthousiasme heeft de commissie daarom unaniem positief aan de kerkenraad geadviseerd een beroep uit te brengen”.

Consulent ds. Hans Baart meldde nog dat de procedure kerkordelijk goed was verlopen, waarna Maas de leden van de beroepingscommissie met een prachtige Amaryllis bedankte.

Toen was het moment aangekomen om dhr. en mevr. Steinvoort verder voor te stellen aan de gemeente: over de keuze voor Cothen, de eerdere loopbaan van dhr. Steinvoort en dan nu zijn keuze voor het predikantschap en het gezamenlijk met zijn vrouw gemotiveerd en geïnspireerd open staan voor dit beroep uit Cothen.

Na het verlaten van de gemeentevergadering door dhr. en mevr. Steinvoort heeft de gemeente, nadat was geverifieerd dat er verder geen vragen of opmerkingen waren over het proces of de kandidatuur, met applaus ingestemd met het voorgenomen besluit van de kerkenraad om dhr. Hendrik Jan Steinvoort te beroepen als predikant voor de Protestantse Gemeente Cothen.

De kerkenraad is zeer verheugd over het zorgvuldig verlopen proces en het genomen besluit en ziet met vertrouwen uit naar het vervolg. Indien er geen formele bezwaren tegen de doorlopen procedure worden ingediend (dat kan tot 5 dagen na de afkondiging van het besluit op 14 januari jl.) zal de kerkenraad begin februari met het aanbieden van de ‘beroepsbrief’ het officiële beroep uitbrengen. Binnen 3 weken nadien dient de kandidaat het beroep te aanvaarden. In deze periode, op maandag 12 februari aanvang 20.00 uur in de kerk, zal een nadere kennismakingsavond met dhr. en mevr. Steinvoort worden georganiseerd. Noteert u die datum alvast in uw agenda?

Als dhr. Steinvoort naar wij allen hopen en verwachten het beroep aanneemt, dan zal de pastorie in april klaar worden gemaakt voor de nieuwe bewoners en naar verwachting in mei de bevestigings- en intrededienst plaatsvinden. Daarover hoort u meer van ons in het Kervolgende kerkblad.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad