Actueel Nieuws

Uit de kerkenraad

Onderhoud kerk en consistorie

Update

Zoals al vermeld in een vorig kerkblad wordt er op 21 januari begonnen met het grote onderhoud aan de kerk en de consistorie. Om het werk goed uit te voeren zullen er door de hele kerk steigers geplaatst moeten worden, wat inhoudt dat het nodig is om zowel de kerk als consistorie volledig te ontruimen. De banken, kussens, alle kroonluchters, stoelen, predikantsborden, avondmaalstafel, maar ook alle kleinere onderdelen zoals; bijbels, doopvont, kaarsen en standaards, microfoons, katheder en al wat we dan nog tegenkomen dienen verwijderd te worden uit de kerk. Daarnaast moet ook de consistorie ontruimd worden, waarbij ook de wandkleden van de muur gehaald worden. Dat is gezien het gewicht van de wandkleden geen sinecure. Dit is overigens dé kans om de kleden een flinke reinigingsbeurt te geven; wat na 35 jaar geen overbodige luxe zal blijken te zijn. Maar ook hier moet de hele inventaris worden opgeruimd en opgeslagen; waaronder twee zware tafels en alle stoelen.

Gelukkig hebben al verschillende mensen zich opgegeven om daarbij een hand(je) te helpen, hier zijn we natuurlijk heel blij mee. We kunnen zeker nog meer hulp gebruiken, mocht u op maandag 21 januari tijd over hebben, u bent van harte welkom, we beginnen om 09:00 uur.

Ter verduidelijking, het is niet alleen zwaar werk wat gedaan moet worden, er zijn ook kleine en lichtere klusjes te doen.

Kerkdiensten

Tijdens dit onderhoud zal de kerk 3 weken gesloten zijn, de kerkdiensten in die periode zullen elders gehouden worden; daarover vindt u op pagina 9 en 16 de juiste informatie.

Financieel

Naast de reeds eerder genoemde bijdragen van Stichting Rhijnestein (€ 10.000,-), Kasteel Hardenbroek (€ 5.000,-) en Wijkse Stichting (€ 1.750,-) is er ook nog een toezegging van € 5.000,- binnengekomen van de Maatschappij van Welstand (meer informatie over deze organisatie vindt u hiernaast). Naast deze toezeggingen hebben ook de gemeenteleden hun financiële steentje bijgedragen; naast de beide extra collecten tijdens de kerkdiensten van samen € 658,30 is er aan giften speciaal voor dit onderhoud het mooie bedrag van € 1.130,- binnengekomen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Maatschappij van Welstand

Bij het groot onderhoud van kerk en pastorie staat een bijdrage van € 5000.-vermeld van Maatschappij van Welstand. Voor velen van ons waarschijnlijk onbekend, daarom vindt u hieronder een korte samenvatting van de doelstelling van deze stichting. Op hun site kunt u uitgebreide informatie vinden over deze vereniging.

De Maatschappij van Welstand is een vereniging die tot doel heeft het protestantisme te ondersteunen. Dat doet ze sinds de oprichting van de Maatschappij in 1822 door de Hilvarenbeekse predikant Jacob van Heusden.

De oorsprong van de Maatschappij ligt in het Brabantse platteland, in een periode dat protestantse gemeenten daar sterk in ledenaantal daalden. Dit onder andere als gevolg van migratie van kerkleden naar elders. In het begin waren de activiteiten van de vereniging er vooral op gericht protestantse gemeenschappen te versterken door het creëren van werkgelegenheid voor mensen van protestantse huize. Het ging daarbij met name om protestantse gezinnen in rooms-katholieke streken als Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Gelderland. Dat het aantal protestanten niet verder terugliep kwam overigens ook omdat veel protestantse gezinnen uit Groningen, op verzoek van de vereniging, pachter werden van de door de Maatschappij aangekochte boerderijen.

Als verpachter van landbouwgrond is de Maatschappij van Welstand tegenwoordig nauw betrokken bij de leefbaarheid op het platteland en bij de landbouw in het bijzonder. Trouw aan haar beginselen zet de Maatschappij van Welstand ook nog steeds actief haar mogelijkheden in om plaatsen te behouden waar mensen hun geloof kunnen belijden en in de praktijk kunnen brengen.

Op de site http://www.welstand.nl/home vindt u informatie over de Maatschappij en de fondsen die zij beheert.

Ontvangen giften

In de afgelopen tijd heeft onze kerk diverse giften ontvangen van gemeenteleden. Bij het innen van de solidariteitskas werd wat meer gegeven of mensen maakten meer geld over t.b.v. de actie Kerkbalans, of zomaar.

In alle gevallen, bedragen klein en groot, zijn we u heel dankbaar voor de extra steun die onze gemeente goed kan gebruiken.

Hierbij willen we laten weten dat het erg wordt gewaardeerd! Bedankt!

Kerkbalans 2019

De actie kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 19 januari t/m 2 februari 2019. Deze actie is van groot belang om onze kerk in stand te kunnen houden. De protestantse gemeente in Cothen is voor de totale begroting voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen, die tijdens de actie Kerkbalans worden toegezegd door de gemeenteleden.

Ook in het afgelopen jaar hebben veel gemeenteleden zich met veel energie ingezet om onze gemeente gezond te houden. Ondanks dat veel werk door vrijwilligers gedaan wordt, waarvoor we heel dankbaar zijn, blijven de kosten voor het in stand houden van de gemeente een stijgende lijn vertonen.

Het is de uitdaging om de opbrengsten met gelijke tred te laten stijgen.

Wij hopen dan ook dat u weer bereid bent om een bedrag toe te zeggen, en hierdoor meehelpt om van de actie een succes te maken.!

Tussen 19 januari en 2 februari a.s. zullen de vrijwilligers bij u langs komen

Met vriendelijke groet, Dik van de Pavert en Marcella Hamoen

Privacy statement Protestantse Gemeente Cothen

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen moet vanaf 25 mei 2018 iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en ook onze gemeente wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Denk bijvoorbeeld aan:

 het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden

 het nemen van een foto van de predikant voor op de website

 het sturen van een rekening voor de collectebonnen

 het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie

 het maken van aantekeningen die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen

 het opnemen van verjaardagen in het kerkblad

 publicatie van het kerkblad op de website

 uitzending van kerkdiensten

 het noemen van de zieken in de gemeente in het kerkblad

 etc.

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan:

1. We hebben deze waarborgen verwoord in het Privacystatement. Iedereen kan dat vinden op onze website. Ook kunt u het document desgewenst opvragen bij de scriba (pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl). Tevens ligt er een inkijkexemplaar in de kerk.

2. We informeren onze gemeenteleden (bij deze), zodat ieder weet wat er met haar of zijn gegevens gebeurt.

3. We bewaken door wie gegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd en zorgvuldig worden bewaard cq worden verwijderd.

4. We delen gegevens alleen als het nodig is: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Gegevens die we binnen de kerk delen mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

5. We maken elkaar attent op de mogelijkheid om niet genoemd, vermeld of afgebeeld te worden. U kunt dat ook expliciet aangeven bij de leden van de kerkenraad of via pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl. Mocht er iets per ongeluk misgaan dan melden we dat en treffen maatregelen om dat in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

Oud nieuws om niet te vergeten

Broertjes Julian en Ruben

Toen op de middag van eerste Pinksterdag het nieuws bekend werd dat de 2 vermiste broertjes Julian en Ruben waarschijnlijk in Cothen gevonden waren hebben de kerken van Cothen hun deuren opengezet. Er was ook tweede Pinksterdag gelegenheid om stil te zijn, steun te zoek, vragen te stellen en een lichtje aan te steken. Er kwamen tientallen mensen in de protestantse kerk en nog heel wat meer in de katholieke Mariakapel.