Actueel Nieuws

Nieuwsbrief

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Klik hier voor het voor het gebruiksplan kerk i.v.m. Corona

Uit de kerkenraad


‘Live-streaming’ van kerkdiensten! Sponsort u mee?

U hebt er deze tijd wellicht al vaker van gehoord: ‘live streaming’. Dit betekent dat allerlei bijeenkomsten -nu extra vanwege corona- worden uitgezonden omdat mensen zelf niet in grote getale hierbij aanwezig kunnen zijn. Ook gaan vele kerken hierop over, zodat mensen thuis (via de TV, laptop/computer of mobiele telefoon) hun eigen kerkdienst thuis op de bank kunnen meemaken: ‘live’ dus op zondag om 10:00 uur in ons geval.

De kerkenraad heeft besloten deze dienst ook aan te bieden voor onze gemeenteleden (en ieder die uiteraard onze kerkdienst wil volgen). Op deze manier kunt u altijd de dienst meemaken, ook als de kerk al vol is of als u om een andere reden niet naar de kerk kunt gaan. In deze onzekere tijden van Corona is deze dienst van grote waarde! Een groot voordeel is ook dat bijvoorbeeld begrafenis- of huwelijksdiensten ‘op afstand’ bijgewoond kunnen worden, waar iemand ook is.

De installatie voor de ‘live streaming’ (camera, laptop, geluid en verbinding) wordt geleverd door Purple Haze Sound & Lights, het bedrijf waar Chiel van Cooten (zoon van Ellen en Jan-Willem, kleinzoon van Wil de With) als geluids- en lichttechnicus aan verbonden is.

We willen er voor zorgen dat vanaf december, dus in ieder geval met kerst, de diensten al kunnen worden uitgezonden. De uitzending geschiedt via een you-tube verbinding, te vinden op TV , laptop/computer of mobiele telefoon. En uiteraard zullen we elkaar helpen bij evt. vragen over de techniek.

Deze prachtige nieuwe mogelijkheid vraagt een investering van ruim € 3000. Vanuit het verjaardagsfonds kan € 1000 worden bijgedragen, de overige € 2000 hopen wij via uw giften binnen te krijgen.

Hierbij dan ook onze oproep tot het doen van een royale gift, zodat we het meemaken van kerkdiensten nu en in de toekomst voor iedereen kunnen realiseren!

Graag uw bijdrage op NL57 RBRB 0979 5968 66 tnv Protestantse Kerk Cothen ovv ‘live streaming’

Met vriendelijke groet,

Piet Hoekstra, scriba

Begrotingen 2021

De kerkenraad heeft de begrotingen 2021van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen voorlopig vastgesteld. Hieronder wordt een samenvattingen van beide begrotingen gepubliceerd.

De begrotingen zullen in hun geheel van 23 t/m 30 november ter inzage liggen bij Eveline Muller

Tot en met 2 december a.s. kunt u uw mening over deze begrotingen schriftelijk kenbaar maken bij de scriba.

De kerkenraad is voornemens om de begrotingen in de kerkenraadsvergadering van 7 december a.s. definitief vast te stellen.

Begroting 2021 College van diakenen

Het resultaat van de begroting 2021 laat een negatief resultaat zien van € 6.039. Als we de toevoeging aan de reserve (€ 6.500) buiten beschouwing laten, worden de kosten gedekt door de baten.

Toch zullen we de opbrengsten uit o.a. de vrijwillige bijdrage en de solidariteitskas moeten zien te behouden en liefst verhogen, willen we een financieel gezonde gemeente blijven.

Het geplande onderhoud van de kerk, pastorie en kerkhuisjes, geschat op

€ 15.000 kan uit het in het verleden ontvangen legaat worden voldaan.

Namens de kerkenraad,

Eveline Muller

Mondkapjes in de kerk.

In verband met aanscherping van de Corona-regels hebben we het Gebruiksplan voor de kerk hierop aangepast (zie tekst onder 2.3.7) hieronder. Neemt u dus zelf voortaan een eigen mondkapje mee naar de kerk? Mocht u deze niet (bij zich) hebben, dan krijgt u er één ter plekke uitgereikt. Het is even wennen, maar in het belang van ons aller gezondheid!


2.3.7. Gebruik mondkapjes

Alle bij de kerkdienst of andere samenkomst betrokkenen, dus niet alleen de aanwezige gemeenteleden maar ook de voorganger, ambtsdragers, koster, coördinator, lectoren, collectanten, organisten en voorzangers zijn verplicht een mondkapje te dragen bij alle verplaatsingen in het gebouw. Op de zitplaatsen is het gebruik van een mondkapje niet verplicht. De verplichting tot gebruik van een mondkapje geldt evenmin voor voorzangers tijdens het zingen en voor de voorganger en lectoren tijdens schriftlezingen, gebeden en preek, mits zij op voldoende afstand (3 tot 5 meter) van de gemeente staan.

Communicatieplan en vernieuwing website

Mede op basis van het adviesrapport van onze stagiair Robbie Dekker willen we een communicatieplan opstellen en ook investeren in vernieuwing van de website. Wie het leuk vindt om hierin mee te denken: laat het weten aan Piet Hoekstra (06 22491870)

LCD-scherm

Velen hebben op kerstochtend de primeur van het gebruik van het LCD-scherm meegemaakt. Ds. Henk Steinvoort vertelde toen een prachtig verhaal over ‘The scar of Bethlehem’ geïllustreerd met diverse afbeeldingen. Dankzij sponsoring van Stichting Rhijnestein, Wijkse Stichting, Het Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede en een eigen bijdrage uit ons verjaardagsfonds hebben wij dit scherm kunnen aanschaffen. We zijn deze fondsen daar zeer erkentelijk voor!

Ten opzichte van gebruik van het vroegere diascherm, beamer en aparte boxen biedt dit LCD-scherm grote voordelen: een scherp beeld (ook bij zonlicht in de kerk), gemakkelijk aansluiting via één kabel en goede geluidskwaliteit. Bovendien is het scherm gemakkelijk te verplaatsen van consistorie naar kerk en vice versa. Er wordt nog een afdek/beschermhoes gemaakt van de stof waar ook de kerkbanken mee bekleed zijn.

Naast de toepassingsmogelijkheden in een kerkdienst (muziek, foto’s, film, powerpoint etc.) is het scherm uiteraard ook voor andere doeleinden en gebruikers/huurders beschikbaar. We hopen hiermee ook de kerk extra aantrekkelijk te maken voor het dorp en de omgeving.

Ofschoon aansluiting en bediening erg eenvoudig is (via laptop met hdmi-aansluiting), is het handig dat enkele gemeenteleden weten hoe dit werkt. Ik zal zelf een aantal mensen benaderen, maar wie interesse heeft (kosters?) melde zich bij mij!

Hartelijke groet, namens de kerkenraad, Piet Hoekstra

Privacy statement Protestantse Gemeente Cothen

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen moet vanaf 25 mei 2018 iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en ook onze gemeente wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden
  • het nemen van een foto van de predikant voor op de website
  • het sturen van een rekening voor de collectebonnen
  • het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie
  • het maken van aantekeningen die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen
  • het opnemen van verjaardagen in het kerkblad
  • publicatie van het kerkblad op de website
  • uitzending van kerkdiensten
  • het noemen van de zieken in de gemeente in het kerkblad
  • etc.

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan:

1. We hebben deze waarborgen verwoord in het Privacystatement. Iedereen kan dat vinden op onze website. Ook kunt u het document desgewenst opvragen bij de scriba (pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl). Tevens ligt er een inkijkexemplaar in de kerk.

2. We informeren onze gemeenteleden (bij deze), zodat ieder weet wat er met haar of zijn gegevens gebeurt.

3. We bewaken door wie gegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd en zorgvuldig worden bewaard cq worden verwijderd.

4. We delen gegevens alleen als het nodig is: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Gegevens die we binnen de kerk delen mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

5. We maken elkaar attent op de mogelijkheid om niet genoemd, vermeld of afgebeeld te worden. U kunt dat ook expliciet aangeven bij de leden van de kerkenraad of via pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl. Mocht er iets per ongeluk misgaan dan melden we dat en treffen maatregelen om dat in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

actueel.html