Actueel Nieuws

Uit de kerkenraad

Onderhoud kerk en consistorie

Nu het groot onderhoud van de kerk afgerond is, leek het ons leuk om een ‘beknopt’ stukje historie over ons kerkje te vertellen.

Als je je in die historie verdiept, blijkt al snel dat door de eeuwen heen de kerk regelmatig verwoest werd. In de derde en vierde eeuw kwam dat onder andere tot uiting door de onderlinge twisten tussen Graaf Willem de vijfde en de bisschop van Utrecht, Jan Van Arkel, waarbij de kerk verschillende keren is vernield en waarbij Jan Van Rhijnestein zich ook niet onbetuigd liet. Later hebben stropende Franse troepen de kerk nog een keer in brand gestoken.

In 1440 gaf Bisschop Frederik van Blankenstein opdracht om een nieuwe kerk te bouwen die in 1445 als RK kerk in gebruik werd genomen.

Daarna was het redelijk rustig hoewel er verschillende schermutselingen plaatsvonden waarbij ook kasteel Rhijnestein niet ongemoeid bleef.

Dan volgt de grote verandering! In 1580 wordt de St. Agneskerk door de Staten van Utrecht voor de Protestantse Eredienst bestemd. Dit houdt in dat de Rooms Katholieken de kerk moeten verlaten. Er is echter een probleem, er is geen predikant voorhanden en daarom wordt de pastoor gevraagd om in dienst te blijven. Het duurt dan tot 1606 voordat Pastoor J.Gerritz vervangen kan worden door ds. J. Sweers die daarmee dan de eerste predikant van Cothen wordt. Hij staat dan ook bovenaan op het Predikantenbord waarbij opvalt dat de eerste acht predikanten samen 250 jaar de Herv. Gemeente van Cothen gediend hebben. Dat is een gemiddelde van ruim 30 jaar per predikant, waarbij ds. Hejanius er met 54 jaar boven uitsteekt!

Kerkgebouw

Omstreeks 1520 wordt aan de Noordzijde van de kerk een Sakristie [consistorie] gebouwd waaronder zich een krypte bevindt die als mogelijke grafkelder bedoeld was, maar waar nooit gebruikt van is gemaakt. Vanaf 1600 is de sakristie als schoollokaal gebruikt tot de school in 1820 naar de Brink verhuisde. Tijdens de tweede wereldoorlog heeft de krypte ook als schuilkelder gediend. Bij de restauratie in 1981/82 werd de consistorie, zoals hij nu officieel heet, flink onder handen genomen en omgebouwd tot de mooie aanbouw wat het nu is. Ook werd er een rechtstreekse ingang naar de kerk gecreëerd.

Door gebrek aan ruimte voor vergaderen en catechisatie werd In 1890 een consistoriekamer gebouwd waar nu het halletje is. De hoofdingang onder de klokkentoren verhuisde naar de westzijde met een ingang die rechtstreeks in de kerk uitkwam. Strak naast de ingang stond de kachel die op deze manier voor binnen en buiten tegelijk brandde. De uitgang waar de kachelpijp naar buiten ging is nog te zien. De ingang onder de klokkentoren werd nu alleen gebruikt door de dominee en de kerkenraad.

Na een gedegen voorbereiding werd in 1981 met behulp van subsidie van de Hervormde Kerk, Monumentenzorg, de Burgerlijke Gemeente en bijdragen van gemeenteleden begonnen met een omvangrijke restauratie die afgerond wordt op zaterdag 23 oktober 1982 waarna op zondag 24 oktober de gerestaureerde kerk met een feestelijke dienst weer in gebruik genomen werd. Bij de restauratie in 1982 werd de kerkruimte vergroot door de binnen-achtermuur naar achteren te verplaatsen. De hoofdingang werd in ere hersteld en de ingang aan de westzijde werd afgesloten. De consistorie die zich onder het balkon bevond, verhuisde naar waar nu de consistorie is.

Orgel

In vroeger tijden gaf de voorzanger de maat aan bij het zingen, maar dat leverde wel eens wat problemen op vooral toen het zingen van gezangen werd ingevoerd. Daarom werd er in 1877 een harmonium aangeschaft dat het tot 1911 volhield. Daarna volgde een Duits Johannes harmonium en in 1932 werd een orgel met unitsysteem gekocht. Deze begaf het in 1974 en omdat er toen geen geld was voor een kerkorgel, werd een elektronisch orgel aangeschaft. Door goed rentmeesterschap kon men in 1986 het huidige orgel laten bouwen en in gebruik nemen.

Voor in de kerk vindt u een kanselbijbel, volgens de zogenaamde Statenvertaling uit 1639, één van de oudste exemplaren. Achter in deze bijbel is door een ouderling uit Breda in een moeilijk te lezen handschrift een herinnering geschreven aan het jaar 1648 over de Vrede van Munster. Een vertaling hiervan vindt u in het boekje in het halletje.

U begrijpt, dat we met grote stappen door de geschiedenis zijn gegaan. Wilt u meer weten over onze St. Agnes kerk, in de twee boekjes in het halletje van de kerk vindt u een schat aan informatie.

Nu in 2019 hebben wij ook weer een steentje mogen bijdragen om ons mooie kerkje in stand te houden. We willen graag dat tot in lengte van dagen onze erediensten gehouden kunnen worden in dit aan God gewijde gebouw.

Overigens zouden wij het zeer op prijs stellen als iemand de geschiedenis van 1982 tot heden op schrift wil stellen. Mocht u in de pen willen klimmen, laat het ons weten.

Privacy statement Protestantse Gemeente Cothen

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen moet vanaf 25 mei 2018 iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en ook onze gemeente wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Denk bijvoorbeeld aan:

 het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden

 het nemen van een foto van de predikant voor op de website

 het sturen van een rekening voor de collectebonnen

 het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie

 het maken van aantekeningen die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen

 het opnemen van verjaardagen in het kerkblad

 publicatie van het kerkblad op de website

 uitzending van kerkdiensten

 het noemen van de zieken in de gemeente in het kerkblad

 etc.

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan:

1. We hebben deze waarborgen verwoord in het Privacystatement. Iedereen kan dat vinden op onze website. Ook kunt u het document desgewenst opvragen bij de scriba (pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl). Tevens ligt er een inkijkexemplaar in de kerk.

2. We informeren onze gemeenteleden (bij deze), zodat ieder weet wat er met haar of zijn gegevens gebeurt.

3. We bewaken door wie gegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd en zorgvuldig worden bewaard cq worden verwijderd.

4. We delen gegevens alleen als het nodig is: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Gegevens die we binnen de kerk delen mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

5. We maken elkaar attent op de mogelijkheid om niet genoemd, vermeld of afgebeeld te worden. U kunt dat ook expliciet aangeven bij de leden van de kerkenraad of via pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl. Mocht er iets per ongeluk misgaan dan melden we dat en treffen maatregelen om dat in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

Oud nieuws om niet te vergeten

Broertjes Julian en Ruben

Toen op de middag van eerste Pinksterdag het nieuws bekend werd dat de 2 vermiste broertjes Julian en Ruben waarschijnlijk in Cothen gevonden waren hebben de kerken van Cothen hun deuren opengezet. Er was ook tweede Pinksterdag gelegenheid om stil te zijn, steun te zoek, vragen te stellen en een lichtje aan te steken. Er kwamen tientallen mensen in de protestantse kerk en nog heel wat meer in de katholieke Mariakapel.