Actueel Nieuws

Uit de kerkenraad

Solidariteitskas 2018

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.

Dit motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. Deze Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en lijkt daarbij vooral hoe de perspectieven zijn om de gemeente vitaal te houden.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk lid vanaf 21 jaar wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten binnen de Protestantse Kerk.

Dit jaar zullen de vrijwilligers in de week van 15 oktober bij u langs komen.

Hartelijk dank namens het college van kerkrentmeesters,

Dik van de Pavert en Marcella Hamoen

tel. 561513 tel. 562365

dpavert.1 at kpnmail dot nl mhamoen at hetnet dot nl

Extra collecten opknapbeurt kerk

Zoals in het vorige kerkblad vermeld is de binnenzijde van onze kerk aan een flinke opknapbeurt toe; zoals het repareren van scheuren, stucwerk, schilderwerk en sauswerk en wat eventueel nog naar voren komt. De uitvoering staat gepland van 21 januari tot 16 februari 2019, wat betekent dat we de kerk drie zondagen niet voor de kerkdienst zullen kunnen gebruiken. Voor vervangende ruimte wordt nog nader overlegd.

Voor deze opknapbeurt is veel geld nodig, we mogen wel zeggen heel veel geld. We zijn heel blij met de grote toezegging van Stichting Rhijnestein, daarnaast zijn er ook nog enkele andere aanvragen voor een financiële bijdrage verstuurd; dit om de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk te houden.

Toch willen we ook u vragen een steen[tje] bij te dragen via de extra collecten die wij willen houden na afloop van de kerkdiensten op 28 oktober en 25 november 2018.

Uiteraard kunt u ook uw bijdrage overmaken op rekening IBAN NL57 RBRB 0979 596866 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Cothen met vermelding OPKNAPBEURT KERK.

Namens het college van kerkrentmeesters

Dik van de Pavert

Privacy statement Protestantse Gemeente Cothen

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen moet vanaf 25 mei 2018 iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en ook onze gemeente wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Denk bijvoorbeeld aan:

 het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden

 het nemen van een foto van de predikant voor op de website

 het sturen van een rekening voor de collectebonnen

 het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie

 het maken van aantekeningen die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen

 het opnemen van verjaardagen in het kerkblad

 publicatie van het kerkblad op de website

 uitzending van kerkdiensten

 het noemen van de zieken in de gemeente in het kerkblad

 etc.

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan:

1. We hebben deze waarborgen verwoord in het Privacystatement. Iedereen kan dat vinden op onze website. Ook kunt u het document desgewenst opvragen bij de scriba (pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl). Tevens ligt er een inkijkexemplaar in de kerk.

2. We informeren onze gemeenteleden (bij deze), zodat ieder weet wat er met haar of zijn gegevens gebeurt.

3. We bewaken door wie gegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd en zorgvuldig worden bewaard cq worden verwijderd.

4. We delen gegevens alleen als het nodig is: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Gegevens die we binnen de kerk delen mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

5. We maken elkaar attent op de mogelijkheid om niet genoemd, vermeld of afgebeeld te worden. U kunt dat ook expliciet aangeven bij de leden van de kerkenraad of via pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl. Mocht er iets per ongeluk misgaan dan melden we dat en treffen maatregelen om dat in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

Oud nieuws om niet te vergeten

Broertjes Julian en Ruben

Toen op de middag van eerste Pinksterdag het nieuws bekend werd dat de 2 vermiste broertjes Julian en Ruben waarschijnlijk in Cothen gevonden waren hebben de kerken van Cothen hun deuren opengezet. Er was ook tweede Pinksterdag gelegenheid om stil te zijn, steun te zoek, vragen te stellen en een lichtje aan te steken. Er kwamen tientallen mensen in de protestantse kerk en nog heel wat meer in de katholieke Mariakapel.