Actueel Nieuws

Eerste bijeenkomst Geloof, Hoop en Liefde

Met de eerste bijeenkomst op donderdag 7 november is de serie Geloof, Hoop en Liefde voor ouders van jonge kinderen van start gegaan. Deze avond stond in het teken van Geloof en had vooral als doel om elkaar te leren kennen en om onder woorden te brengen wat het geloof voor ons betekent.

Na een kennismakingsronde vertelden de aanwezigen aan de hand van kaarten met steekwoorden erop hoe zij het geloof beleven of wat zij belangrijk vinden. Dit leverde mooie en persoonlijke verhalen op. Waar de een het geloof beleeft in de verschillende feesten en verhalen die het christendom met zich meebrengt, benoemde een ander het gevoel van troost, familie en verbondenheid. Hierna was er ruimte om te delen wat als moeilijk wordt ervaren in het geloof en de geloofsopvoeding. De openheid van de deelnemers leverde een mooi gesprek op.

Aan het einde van de bijeenkomst werd de tekst van Genesis 1:26-31 voorgelezen, waarin wordt verteld dat God de mensen schiep, hen zegende en hun de heerschappij over de aarde gaf. Uit deze tekst mogen we halen dat we ons gezegend mogen voelen. God had de mens niet hoeven maken. We hadden er ook niet kunnen zijn. Maar we zijn er wel en God zag dat het goed was. Wij en onze kinderen mogen zich daarom gewild voelen. Verder kunnen we in de tekst lezen dat we, naast ons gewild te mogen voelen, ook een verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de aarde en onze kinderen. Met deze gedachte werd de avond afgesloten.

De volgende bijeenkomst vindt plaats in februari. Deze zal in het teken van de Hoop staan. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Robbie Dekker. Dit kan via: robbie.dekker@windesheim.nl of 06 46 06 07 35.

Uit de kerkenraad

Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u te kunnen laten weten dat hij Gea van Eck heeft verkozen tot diaken en dat Gea deze roeping tot het ambt van diaken heeft aanvaard. Met vreugde kan de kerkenraad ook melden dat Adrie Berkhout beschikbaar is voor herbevestiging en dat zij door de kerkenraad zal worden herkozen als ouderling met een bijzondere opdracht voor rouw, trouw, oecumene en liturgie. De (her)bevestiging zal, naar wij hopen, plaatsvinden op zondag 12 januari 2020. Eventuele bezwaren tegen de (her)verkiezing of tegen de (her)bevestiging kunnen schriftelijk en ondertekend bij ondergetekende als scriba van de kerkenraad worden ingediend, uiterlijk op woensdag 4 december a.s.

Piet Hoekstra

Begrotingen 2020

De kerkenraad heeft de begrotingen 2020 van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen voorlopig vastgesteld. Hier worden samenvattingen van beide begrotingen gepubliceerd.

De begrotingen zullen in hun geheel van 28 november t/m 5 december ter inzage liggen bij Eveline Muller, Kromme Stelakker 87, Cothen, tel. 06-44750611.

Tot en met 5 december a.s. kunt u uw mening over deze begrotingen schriftelijk kenbaar maken bij de scriba.

De kerkenraad is voornemens om de begrotingen in de kerkenraadsvergadering van 9 december a.s. definitief vast te stellen.

Privacy statement Protestantse Gemeente Cothen

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen moet vanaf 25 mei 2018 iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en ook onze gemeente wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden
  • het nemen van een foto van de predikant voor op de website
  • het sturen van een rekening voor de collectebonnen
  • het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie
  • het maken van aantekeningen die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen
  • het opnemen van verjaardagen in het kerkblad
  • publicatie van het kerkblad op de website
  • uitzending van kerkdiensten
  • het noemen van de zieken in de gemeente in het kerkblad
  • etc.

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan:

1. We hebben deze waarborgen verwoord in het Privacystatement. Iedereen kan dat vinden op onze website. Ook kunt u het document desgewenst opvragen bij de scriba (pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl). Tevens ligt er een inkijkexemplaar in de kerk.

2. We informeren onze gemeenteleden (bij deze), zodat ieder weet wat er met haar of zijn gegevens gebeurt.

3. We bewaken door wie gegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd en zorgvuldig worden bewaard cq worden verwijderd.

4. We delen gegevens alleen als het nodig is: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Gegevens die we binnen de kerk delen mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

5. We maken elkaar attent op de mogelijkheid om niet genoemd, vermeld of afgebeeld te worden. U kunt dat ook expliciet aangeven bij de leden van de kerkenraad of via pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl. Mocht er iets per ongeluk misgaan dan melden we dat en treffen maatregelen om dat in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

Oud nieuws om niet te vergeten

Broertjes Julian en Ruben

Toen op de middag van eerste Pinksterdag het nieuws bekend werd dat de 2 vermiste broertjes Julian en Ruben waarschijnlijk in Cothen gevonden waren hebben de kerken van Cothen hun deuren opengezet. Er was ook tweede Pinksterdag gelegenheid om stil te zijn, steun te zoek, vragen te stellen en een lichtje aan te steken. Er kwamen tientallen mensen in de protestantse kerk en nog heel wat meer in de katholieke Mariakapel.

actueel.html