Uit de pastorie

De kersttijd ligt weer achter ons. Het nieuwe jaar 2019 is begonnen. Onze kerstboom is kort na Driekoningen afgevoerd, maar de kaarten met kerst- en nieuwjaarswensen hebben nog wat langer hier in de pastorie op de vensterbanken gestaan. Wat het nieuwe jaar gaat brengen, is nog verborgen in de schoot van de toekomst. Een jaarwisseling is een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. In ons kerkblad doen we dat iedere keer wanneer een nieuw nummer verschijnt. Dus ook deze keer. Dit kerkblad blikt terug tot en met de laatste zondag van het afgelopen kerkelijk jaar en kijkt vooruit tot aan het komende carnavalsweekend. Al met al een periode van ruim drie maanden. Helaas kan ik in deze rubriek niet alles aanstippen wat in onze gemeente gebeurt. Wilt u mij laten weten indien u iets mist? Ik leef graag met u mee, maar ben niet van alles ‘vanzelf’ op de hoogte.

Dank

Dank voor de vele goede wensen die mijn vrouw en ik mochten ontvangen ter gelegenheid van Kerstmis en de jaarwisseling. De vensterbanken van de pastorie stonden er vol mee. Dank ook aan al degenen die een bijdrage hebben geleverd aan het goed verlopen van de kerkdiensten, vieringen en andere activiteiten die in de tijd van Advent en Kerst uitgingen van onze gemeente, al dan niet samen met de rooms-Katholieke geloofsgemeenschap of andere organisaties in Cothen. Ik was onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers dat meewerkte, voor of achter de schermen. Waar een dorp groot in kan zijn! Dat stimuleert om ook in het nieuwe jaar er weer met ons allen de schouders onder te zetten. Want ‘geloven’ is niet alleen een kwestie van woorden, maar ook van doen. Laten we zo ook in 2019 ons geloof uitdragen.

Kerkdiensten

Wat hebben we de afgelopen periode veel feestelijke kerkdiensten gehad!

Op zondag 25 november stond de heer Wim Vos in het zonnetje, als dank voor zestig jaar onafgebroken kerkenwerk (dat nog steeds doorgaat!). In het vorige Kerkblad is er al ruim aandacht aan besteed. Daarom deze keer alleen een foto impressie.

De vieringen ter gelegenheid van Kerstmis, zes in getal, hadden elk een ander karakter. Maar allemaal waren ze even feestelijk. Twee waren in oecumenisch verband, samen met de RK Kerkgemeenschap van Cothen: de kerstbijeenkomst van de Stichting Welzijn Ouderen Cothen en de oecumenische kerstsamenzang met Excelsior. Voor SWOC was dit de laatste bijeenkomst: met ingang van 1 januari 2019 heeft die stichting haar activiteiten gestaakt, maar gelukkig worden de meeste ervan voortgezet door de Stichting Binding van de burgerlijke gemeente Wijk bij Duurstede.

Mijn vrouw en ik mochten gastvrouw en –heer zijn tijdens de kerstviering in de pastorie voor 70-plussers. Na een interactieve overdenking over het kerstevangelie volgens Lucas las mijn vrouw een mooi kerstverhaal voor dat was uitgezocht door de heer Wim Vos samen met Adrie Berkhout. Natuurlijk was er koffie met iets lekkers erbij en later nog een glaasje fris.

De beide vieringen op Kerstavond, waarvan de eerste voor de kinderen was bestemd, en de dienst op Kerstmorgen zorgden telkens voor een goed gevulde kerk die voor de Kerst prachtig was versierd. Dank aan de voorbereidingsgroep voor het kinderkerstfeest en aan degenen die zorgden voor de muzikale invulling van die drie vieringen: de pianisten/organisten, de zangeressen die hun medewerking verleenden aan de Kerstnachtdienst en de zanggroep op Kerstmorgen. Iedereen mocht het horen: Jezus is geboren!

Op 6 januari vierden we niet alleen Driekoningen, maar werden er ook twee meisjes gedoopt: Bente, dochter van Sascha en Sofieke Polman-van Gelderen en Milou, dochter van Nick en Lieke Vermeer-Fintelman. Beide families waren goed vertegenwoordigd met opa’s en oma’s, ooms en tantes, neefjes en nichtjes en zelfs overgrootouders van de dopelingen. Zij mochten allen getuigen zijn dat Bente en Milou in de ruimte van God werden gebracht door hun ouders, die hun zo toekomst gaven. Gods toekomst. De toekomst van mensen die medemenselijkheid betrachten. Na afloop van de dienst was er een driekoningentaart. In die taart waren drie walnoten verstopt. Iedereen die er een vond in haar of zijn stukje taart, mocht die dag koning of koningin zijn voor één dag, en dus de baas in huis zijn voor één dag. Eén walnoot werd gevonden, door een oom van Bente. We moeten nog horen wat voor soort koning die oom was: als Herodes, die koning was omwille van de macht en die – zo nodig - over lijken ging, of als Jezus, de koning van de medemenselijkheid, die door de wijzen uit het Oosten als dé koning werd erkend. We hopen en gaan eigenlijk ook wel een beetje uit van de laatste soort ….

In verband met de opknapbeurt van de kerk en de consistorie, zullen op drie achtereenvolgende zondagen de kerkdiensten elders worden gehouden. Op zondag 27 januari worden we als gemeente verwacht in de RK-kerk in Cothen voor een oecumenische viering waarin ik de voorganger mag zijn. Op 3 februari zijn we te gast in de Hervormde Hyacinthuskerk in Overlangbroek aan de Langbroekerdijk B30 en op 10 februari om 11:00 uur in de dienst van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede in de Grote Kerk, Markt 22.

Op zondag 17 februari zullen we naar verwachting ons eigen kerkgebouw feestelijk weer in gebruik kunnen nemen met een dienst waarvan ik de voorganger hoop te zijn. Ten slotte wijs ik u onder deze rubriek graag op de oecumenische viering in verband met Wereldgebedsdag, die op vrijdag 1 maart om 10:00 zal worden gehouden in ons kerkgebouw.

Groot huisbezoek

Op 22 november waren we met een grote groep gemeenteleden te gast bij Gea en Maas Merkens. We maakten kennis met elkaar en spraken daarna over de vraag wat de kerk in Cothen ons heeft te bieden en wat wij aan de kerk te bieden hebben. Tot besluit dronken we gezellig met elkaar een glaasje, met natuurlijk een stukje kaas erbij.

De avond was een succes, want we hadden een goed gesprek in een positieve sfeer waarin iedereen eerlijk zijn opvattingen en zorgen over de kerk in Cothen met de andere aanwezigen kon delen. Veel ervan helpt bij de gedachtenvorming over ‘de toekomst van de kerk in Cothen’. De kerkenraad heeft zich voorgenomen meer intensief en gestructureerd over die toekomst na te denken, om daarna met een plan daarvoor te komen.

Beraad van kerken

Via de Baptistengemeente ‘de Haven’ ontving ik een uitnodiging voor een seminar op zaterdag 19 januari van 9:30 tot 17:00 uur in het Revius Lyceum, Remus 4 in Wijk bij Duurstede, dat ook openstaat voor de leden van onze gemeente. Spreker zal zijn Jan Pool, die van 1994 tot 2017 senior voorganger was van Shelter Haarlem. Jan Pool wil mensen raken en uitdagen om Gods hart te zoeken en achter Jezus aan te gaan. Dat doet hij als spreker, mentor en schrijver. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website www.hrtlink.nl . Aanmelden kan per e-mail via secretariaat@gemeentedehaven.nl . De kosten bedragen € 20,- per persoon.

Schuldhulpmaatjes

Het leven is duur in Nederland. Soms is het dan een hele opgave om de touwtjes aan elkaar te knopen. Zeker als je rond moet komen van een minimum inkomen of een uitkering. Of als jouw financiële situatie na ontslag, door een ongeluk of na een scheiding ingrijpend is gewijzigd. Een lening lijkt dan misschien uitkomst te bieden, maar vaak pakt dat heel anders uit. Want elke maand moet je weer aflossen, vaak nog vele jaren lang. Voor je het weet, gaat het van kwaad tot erger, en stapelen de ongeopende enveloppen zich op. Dit speelt niet alleen bij ouderen. Bij jongeren komt dit net zo vaak voor.

Herkent u dit? En ziet u haast geen uitweg meer? Dreigt uw situatie uit de hand te lopen?

Neem dan contact op met een Schuldhulpmaatje. En wacht daar niet mee, schuif het niet voor u uit, doe het nu. Alle nodige informatie vindt u op www.schuldhulpwijkbijduurstede.nl .

Inspiratiegesprek

U bent welkom op de tweede maandag van de maand voor het inspiratiegesprek voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. Om 19:45 uur staat de koffie klaar en om 20:00 uur gaan we het gesprek aan, tot ongeveer 20:30 uur. Dan begint de kerkenraadsvergadering. Tot aan Pasen gaat het gesprek over het toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. De locatie voor het gesprek is in februari het kerkhuisje; daarna vindt het gesprek plaats in het kerkhuisje of in de consistorie.

Beschikbaarheid

Evenals vorig jaar, zal ik over het algemeen als predikant in uw midden aan de slag zijn op woensdagen, donderdagen en vrijdagen. In de weken dat er ook een vergadering van de kerkenraad of van het moderamen van de kerkenraad is (op de tweede respectievelijk eerste maandag van de maand) kan het zijn dat de woensdag wordt ingeruild voor de maandag. Maar ook op andere dagen ben ik voor u beschikbaar, als we daarvoor een afspraak maken. Het telefoonnummer van de pastorie is 0343 – 561363. U kunt mij per e-mail bereiken via henk.steinvoort at steinvoort dot eu

Van 28 januari tot en met 10 februari ben ik afwezig. Gedurende die periode wordt waargenomen door mijn collega Ds. Jan Offringa van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede; zijn telefoonnummers zijn 0318-542 979 of 06-4989 4905.

Nashville verklaring

Na de jaarwisseling stond de Nashville verklaring in het centrum van de belangstelling. Een Nederlandse vertaling ervan was voortijdig naar buiten gebracht door een werkgroep van - zoals zij dat zelf noemen - Bijbelgetrouwe christenen. Daarin verwoorden zij hun Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit en wijzen zij iedere seksuele praktijk die afwijkt van de heteroseksuele, zonder meer af. De tekst van de verklaring wordt door velen gelezen als een anti-homodocument.

Uit protest tegen deze verklaring staken kerken de regenboogvlag uit. Onze gemeente deed dat niet. Maar het is goed om te weten dat sinds de zomer van 2018 onze gemeente op de kaart staat van www.wijdekerk.nl . Want LHBT+’s zijn welkom in onze kerk als volwaardig gemeentelid. Samen met elkaar, dus ook samen met hen, zijn wij de kerk. Omdat we geloven dat liefde ongestraft mag bloeien. Dat dragen we ook uit, in de verkondiging van Gods Woord en met de liederen die we zingen uit het Liedboek en uit andere bundels zoals de bundel ‘Het liefste lied van overzee’. In die laatste bundel staat ook het lied dat in 2011 door Sytze de Vries werd geschreven ter gelegenheid van de ondertekening van het anti-geweld-tegen-homo’s manifest van de gezamenlijke kerken, in de Domkerk te Utrecht. In het lied wordt verwezen naar de regenboog, de banier van de homobeweging.

De tekst van het lied luidt als volgt:

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Met dit lied sluit ik deze keer af. Als stof tot overpeinzing. Indien u behoefte hebt aan een gesprek over deze problematiek, ben ik daarvoor beschikbaar. Niet omdat ik de wijsheid in pacht heb of voor alles een oplossing heb. Wel omdat wij samen de kerk zijn. U, ik en alle andere christenen.

Ds. Henk Steinvoort

Pastorie in de Wintermaand