Uit de pastorie

Tegen de tijd dat u dit kerkblad onder ogen krijgt, komt het carnaval ook hier in Cothen op gang. Velen zullen druk in de weer zijn met de voorbereiding van de verlichte optocht op de vrijdagavond. En daarna brandt het feest los, uiterlijk tot vastenavond op dinsdag, de vooravond van Aswoensdag. Renny en ik waren vorig jaar onder de indruk van het aantal versierde wagens dat meedeed aan de optocht en hoe mooi ze waren versierd. Dit jaar zal het er ook wel weer indrukwekkend uitzien, met het thema ‘piraten’. Goed voor de saamhorigheid in het dorp!

Sinds de verschijning van het vorige kerkblad is maar een korte periode verstreken. Veel nieuws valt er niet uit de pastorie te melden. De voorbereidingen voor de vieringen in de Veertigdagentijd en de Stille week tot en met Pasen zijn inmiddels begonnen. En ook voor daarna worden al weer plannen gemaakt. Verderop kunt u daar al wat over lezen.

Medeleven

Als gemeente leven we mee met degenen die in het ziekenhuis liggen, daar onlangs uit zijn ontslagen of die in afwachting zijn van een operatie. Met het pastorale team van ouderlingen, bezoekdames en –heren en de predikant proberen we hen te steunen en te begeleiden op de moeilijke weg die zij soms moeten gaan. Aarzelt u niet om een beroep op ons te doen als u behoefte hebt aan een luisterend oor, een goed gesprek of wanneer u wilt praten over levensvragen of geloofsvragen die u bezig houden. Onze contactgegevens treft u aan onder de belangrijke gegevens op pagina 2 van dit kerkblad.

Beschikbaarheid

Zoals al eerder aangekondigd, zal ik in de periode van 16 februari tot en met 9 maart wegens vakantie niet beschikbaar zijn voor de gemeente. Mijn PKN collega’s uit Wijk bij Duurstede nemen dan waar voor mij. Adrie Berkhout weet wie van hen op welke data beschikbaar is.

Vooruitblik

De eerste dienst op zondag waarin ik daarna weer voorganger in Cothen mag zijn, is op zondag 29 maart. Het zal een dienst zijn waarin het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking centraal staat. De dienst wordt mede voorbereid door leden van de ZWO-commissie. In aansluiting aan het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster in de aanloop naar Pasen zal de eerste lezing uit Exodus 9 : 13 - 35 zijn. Daarin gaat het over de zevende plaag die Egypte overkomt omdat de Farao weigert het volk Israël weg te laten trekken uit Egypte om de eigen God te dienen. Ook de Evangelielezing gaat over ‘dienen’: we luisteren naar wat Jezus ons leert in Matteüs 20 : 20 – 28 wanneer hij onderweg is naar zijn lijden en sterven in Jeruzalem. Daarmee passen beide lezingen goed op deze ZWO zondag tijdens de veertigdagentijd. Want ook bij ZWO gaat over het dienen van de ander die ver weg is van ons.

Met Palmpasen op zondag 5 april begint de Stille Week. Robbie Dekker, die als HBO-student Pastoraal Werk stage loopt in onze gemeente, organiseert met een voorbereidingsgroepje van gemeenteleden op die zondagmiddag een dienst voor verschillende generaties: kinderen, ouders en grootouders. Het is geen vervanging van de kerkdienst op zondagmorgen, maar juist in aanvulling daarop. Robbie wil op deze manier kinderen op hun eigen niveau een beetje vertrouwd maken met wat er zoal in een kerkdienst gebeurt. Hopelijk slaat dit idee aan en wordt het initiatief van Robbie beloond met een goede opkomst van opa’s en oma’s, mama’s en papa’s en kinderen.

Op maandagavond 6 april en woensdagavond 8 april zullen er avondgebeden zijn: korte vespervieringen waarin we zingen, bidden, luisteren naar lezingen uit het Matteüs evangelie en in stilte daarover nadenken.

Op dinsdagavond is er geen avondgebed om u in de gelegenheid te stellen van 19:30 tot 22:30 uur in de RK kerk van Wijk bij Duurstede ‘The Passion of Christ 2020’ bij te wonen. Daarin gaat het over het verhaal van het leven van Jezus en van zijn laatste dagen in de stad Jeruzalem, 2000 jaar geleden. Dat verhaal wordt muzikaal ondersteund door het koor Face to Face met haar combo, onder leiding van Tom van Ginkel. Net als eerdere jaren zal het een avond zijn vol emotie, muziek, inspiratie en hoop.

De diensten op de avonden van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 april vormen tezamen een doorgaande viering, waarin lezingen uit Exodus en het lijdens- en opstandingsverhaal van Matteüs centraal staan. Op donderdagavond, Witte Donderdag, vieren we het Heilig Avondmaal; de zanggroep verleent dan medewerking aan de dienst. Op Goede Vrijdag doven we de paaskaars; aan het einde van dit deel van de viering dragen we de paaskaars de kerk uit. Op Stille Zaterdag zetten we de viering voort met de Paaswake. Dan brengen we de nieuwe paaskaars brandend de kerk binnen als teken van het nieuwe leven dat de dood overwint. We gedenken onze doop en vieren de maaltijd van de opgestane Heer.

De dienst op Eerste Paasdag wordt een gezinsdienst, net als de dienst op de afgelopen Eerste Kerstdag. Hoe de dienst er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Op 11 maart komt ’s avonds om 20:15 uur een voorbereidingsgroep bijeen in de pastorie om dat te bespreken en plannen voor de dienst te maken. Als u daarbij mee wilt helpen, bent ook u daarvoor bij deze van harte uitgenodigd. Het is praktisch als u zich daarvoor van te voren even aanmeldt, bij mij of bij Adrie Berkhout.

In het vorige kerkblad vertelde ik u al het heugelijke nieuws van de geboorte van Thomas Polman. Zijn ouders Robert en Inge hebben voor hem de doop aangevraagd. Als datum voor de feestelijke dienst waarin de doop zal worden bediend, is zondag 10 mei gekozen. Indien andere ouders in die dienst ook hun kind(eren) willen laten dopen (en misschien ook zelf gedoopt willen worden), verneem ik dat graag. Dan maken we een afspraak om kennis te maken en met elkaar te bespreken wat de doop voor ons betekent.

Tot slot
sluit ik af met een gedicht van Hans Bouma,
uit de bundel ‘kind van hun dromen’
van hem en de tekenaar Otto Dicke,
over en voor het kind (d.w.z. ieder mensenkind)
aan wie God de Schepper zó is gehecht
dat het gedoopt mag worden:

hun toch maar steeds weer
het verhaal vertellen

het vlammende verhaal
van hoop en protest

hun toch maar steeds weer
het visioen voorhouden

het visioen van een aarde
mateloos in bloei

niet de feiten
maar God
het laatste woord geven

de God der vaderen
die ook de God
van de kinderen is.

Ik wens u een goede tijd toe, op weg naar Pasen.

Ds. Henk Steinvoort

Pastorie in de Wintermaand