Uit de pastorie

De Zomervakantie loopt op haar einde. Tegen de tijd dat dit kerkblad verschijnt, zijn de scholen bijna of alweer begonnen. Het ‘normale’ leven komt langzamerhand weer op gang, in de kerk en daarbuiten. Bij de buren hangt de appelboom vol met vruchten en in de pastorietuin beginnen de eerste kastanjes te vallen, ook al zijn ze nog niet volgroeid. In de boomgaarden hangen de appels en peren soms in grote trossen te wachten totdat ze worden geplukt. Hopelijk kunt u de vruchten plukken van de rust die de zomermaanden met zich mee brachten en hebt u nieuwe energie op kunnen doen.

Terug

Mijn vrouw en ik zijn weer terug in de pastorie, na ons bezoek aan de Verenigde Staten en onze vakantie in Friesland. Met onze jongste zoon, Johan, en zijn vriendin waren we in Utah, waar hij behandeld werd voor de gevolgen van de hersenschudding die hij vorig jaar in september opliep bij een val met zijn fiets. Het ziet ernaar uit dat in Amerika – eindelijk - de juiste diagnose is gesteld en dat met de behandeling aldaar het hersteltraject goed is ingezet. Hij moet dagelijks oefeningen doen die hij in Amerika heeft geleerd, en voor wat betreft zijn ogen worden de oefeningen begeleid door een optometrist in Ridderkerk naar wie Johan door de Amerikaanse oogarts is doorverwezen. We verbleven in een huis dat we via Airbnb huurden op een kwartier rijden van de kliniek. Het was goed om daar met ons vieren de voorwaarden te kunnen scheppen voor een optimaal herstel van Johan. We voelden ons daarbij gesteund en gedragen door het medeleven en de gebeden in de gemeente. Veel dank daarvoor, ook namens Johan en zijn vriendin.

Na terugkeer uit de VS en een week in Cothen om wat dingen te doen die gedaan moesten worden, hebben we genoten van het goede van Friesland. En nu zijn we weer vol enthousiasme in en vanuit de pastorie aan de slag. Dank aan allen die onze afwezigheden mogelijk hebben gemaakt.

In memoriam Jonkheer Jan van Lidth de Jeude

De dag voor ons vertrek naar de VS overleed de voormalig buurman van de pastorie, Jonkheer Johan Lambert van Lidth de Jeude. In de verbondenheid van onze kerk met belangrijke momenten in de geschiedenis van de familie waar hij deel van uitmaakte, werd op 15 juli in onze kerk afscheid van hem genomen en stil gestaan bij zijn leven in een dienst waarin ds. Rebecca Onderstal voorging.

Door zijn huwelijk met FrançoiseElizabeth van Beeck Calkoen werd Jan van Lidth de Jeude bewoner van Rhijnestein, ‘het huis’, zoals hij het noemde. Als ingenieur leerde hij zijn kinderen Fréderique en Richard een aantal van de wetten op het gebied van de wiskunde en natuurkunde. Die wetten zijn de door de wetenschap geformuleerde grondbeginselen van de techniek en van al hetgeen we om ons heen kunnen waarnemen. Jan van Lidth de Jeude kon daar veel over vertellen. Zo gaf hij geheimen van het leven door aan zijn kinderen. Om ze weer door te geven aan hun kinderen, tezamen met de andere herinneringen aan hun vader.

De doden zijn waar wij zijn, wordt wel eens gezegd. Zij zijn waar wij leven, liefhebben, verdriet hebben, hooghouden wat waar en echt is, zoeken naar wijsheid, en koesteren wat we ontvangen hebben. Moge ook zo het geheim van het leven, zoals het in Jan van Lidth de Jeude zichtbaar was, worden gekoesterd en verder worden doorgegeven.

We leven mee met de kinderen en kleinkinderen van Jan van Lidth de Jeude, met zijn zuster en haar (klein)kinderen en met zijn schoonzuster en bidden dat zij zich steeds opnieuw durven toevertrouwen aan dit leven, aan elkaar, aan het geheim dat ons draagt: God.

Kerkdiensten

8 september is de startzondag voor het nieuwe seizoen. Zoals al gemeld in het vorige Kerkblad, zal aan deze dienst medewerking worden verleend door een Renaissance kamerkoor uit Den Haag, de Byrds. Het koor zal niet alleen religieuze liederen uit de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw (van Tomás Luis de Victoria en J.P. Sweelinck) zingen, maar ook (min of meer) moderne muziek van Igor Stravinsky, Karl Jenkins en Ola Gjeilo. Deze zondag is ook de start van een alternatief spoor over David in de lezingen volgens het oecumenisch leesrooster. In de lezing uit 1 Samuël 16 van die zondag gaat het over de zalving van David om later koning te zijn, nadat Saul niet door zijn ‘koninklijk examen’ is gekomen. Saul had de strijd tegen Amalek bovenaan op zijn politieke agenda moeten hebben, maar kiest voor andere belangen. Amalek vertegenwoordigt alles wat gewelddadig is tegen de zwakken. De ware koning van Israël kwalificeert zich juist door voor de zwakken op te komen.

In ieder leven moeten keuzen worden gemaakt. Dat geldt ook in het leven van onze kerkelijke gemeente. Daarom gaan we na afloop van de dienst op 8 september tijdens het koffiedrinken met elkaar in groepjes het gesprek aan over een aantal vragen in verband met de toekomst van de kerk in Cothen, op wat langere termijn. We hopen op een enthousiasmerende opkomst, opdat het werk van de kerk in Cothen ook in de toekomst kan rekenen op een groot draagvlak.

Omdat 8 september de tweede zondag van september is, is het dan tevens ‘Ziekenzondag’: sedert 1974 is deze nationale Ziekenzondag bedoeld om alle inwoners van Nederland bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun leefomgeving en om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen. Daarom wordt u allen uitgenodigd om bloemen en/of plantjes mee te nemen naar de kerkdienst: na afloop ervan kunt u deze met een groet van onze kerkgemeenschap bezorgen bij een zieke of gehandicapte in de buurt. De namen en adressen van degenen voor wie de bloemen/plantjes zijn bestemd, zullen worden aangegeven door een van de diakenen of ouderlingen. Mocht u een suggestie voor een gegadigde hebben, dan kunt u dat natuurlijk voorafgaand aan de dienst kenbaar maken.

Huwelijksinzegening op zaterdag 21 september om 12:00 uur.

René Michiel Kleinlugtebeld uit Benthuizen en Carina Darling Cyril-Eziwhou uit Londen, Engeland, hebben bij de kerkenraad het verzoek ingediend tot inzegening van hun huwelijk. De bruidegom hoort bij de Oosterkerkwijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. De bruid hoort bij de Holy Trinity Church aan Brompton Road in Londen van de Church of England. In Nederland bezoeken zij vaak samen de vieringen van Mozaiek 0318 in De Basiliek te Veenendaal.

René en Carina hebben mij gevraagd in de dienst voor te gaan en de inzegening te verrichten. Als alles goed gaat met de formaliteiten die moeten worden vervuld voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk, zal de kerkelijke inzegening van het huwelijk plaatsvinden op 21 september om 12:00 uur in onze kerk aan de Brink. Het belooft een bijzondere dienst te worden, waarin verschillende culturele tradities en kerkelijke achtergronden elkaar ontmoeten.

Zondag 22 september

is de eerste zondag van de Vredesweek. Dit jaar is het thema van de Vredesweek: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Deze vredeszondag verbindt ons ook dit jaar weer met de geloofsgemeenschap van de Rooms-Katholieke Kerk in Cothen. De viering wordt voorbereid door vertegenwoordigers van beide kerkgemeenschappen en zal plaatsvinden in de Rooms-Katholieke kerk. In de viering gaan we verder met David op het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster. Deze zondag speelt Michal, dochter van Saul, in de lezing de hoofdrol. Zij zorgt ervoor dat haar geliefde echtgenoot David kan ontsnappen aan de dreiging van Saul. De liefde van Michal wint het van de negativiteit van haar vader. Zo verbindt de vrede, de shalom, Michal met David, over de grenzen van haar bloedverwantschap met Saul heen.

Op de overige zondagen in de periode tot en met 13 oktober zullen anderen dan ik voorgaan. Zonder te willen afdoen aan de verdere voorgangers, meld ik nog dat op 6 oktober ds. Rebecca Onderstal hoopt voor te gaan en op 13 oktober Johan Mulder, een medestudent van mij die inmiddels al weer een aantal jaren geleden is afgestudeerd. Ik wens ons ook op al die overige zondagen goede diensten toe.

Andere activiteiten

7 september: Viering Nationale Zonnedag

Op zaterdag 7 september viert de afdeling Cothen/Langbroek van de Zonnebloem in samenhang met de Ziekenzondag de Nationale Zonnedag met een bijeenkomst in het verenigingsgebouw van Excelsior aan de Kersenakker. Het thema is dan ‘Geen zee te hoog’, zowel voor het serieuze gedeelte als voor het daaropvolgende optreden van het Shantykoor “De Driemasters” uit Driebergen. Voor verdere inlichtingen verwijs ik u graag naar Janny van Eldik, Hinkerstraat 30, tel. 0343 – 56171.

18 september: Bijeenkomst ‘Op weg naar de preek’

De opkomst tijdens de eerste bijeenkomst op 7 juli jl. van ‘Op weg naar de preek’ was (kwalitatief gezien) geweldig. Dat stimuleert om nog eens zo’n bijeenkomst te houden. De volgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 18 september van 10:00 tot uiterlijk 11:30 uur in het kerkhuisje, Dorpsstraat 22A. We bespreken dan verschillende vertalingen van 1 Sam. 19 : 10 – 17, de tekst die als eerste lezing aan de orde komt in de oecumenische viering op de vredeszondag. De input die ik tijdens die bijeenkomst van u ontvang, kan ik gebruiken bij de voorbereiding van mijn preek.

Voorbereiding Kinderkerstfeest

Hoewel het nog ver weg lijkt, komt het Kerstfeest dichterbij. Dat betekent, dat niet lang meer kan worden gewacht met het beginnen van de voorbereiding voor een Kinderkerstfeest. Een van de ideeën die samen met vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke kerk in Cothen is bedacht, is het organiseren voor de kinderen van een korte kerstwandeling of lichtjesoptocht door (het oudste gedeelte van) Cothen waarbij de kinderen, onderweg van het ene kerkgebouw naar het andere kerkgebouw, een aantal scènes uit het kerstverhaal tegenkomen, zoals de herders, de herberg, een engel die de weg wijst, en natuurlijk een ‘levende’ kerststal. Het moge duidelijk zijn dat dit idee alleen realiseerbaar is als een groot aantal ouders en andere vrijwilligers bereid zijn mee te werken aan de realisatie van dit idee. Als datum wordt gedacht aan zaterdag 21 december, voorafgaand aan de oecumenische kerstsamenzang, of dinsdag 24 december, op kerstavond. Ouders en andere vrijwilligers die bereid zijn mee te helpen, kunnen zich melden bij Adrie Berkhout of bij mij. Onze contactgegevens staan op pagina 2 van dit Kerkblad.

Een goed verhaal

In het Kerkblad voor mei-juni-juli 2019 heb ik de belangstelling gepeild voor een aantal bijeenkomsten onder het thema ‘Een goed verhaal’. In elke bijeenkomst zullen we proberen ervaringen met vragen over leven en dood, over goed en kwaad, te leggen naast een of meer Bijbelverhalen. Dat soort vragen is overal aanwezig, want ons leven staat fundamenteel op spanning. Daarover mag en moet ons geloof gaan. En het is de taak van de kerk om daarbij te helpen: de kerk moet mensen helpen contact te maken met hun diepste angsten en hun diepste vragen in het leven.

Degenen die mee willen doen maar zich nog niet hebben opgegeven, kunnen dat alsnog bij mij doen; mijn contactgegevens staan onder de ‘belangrijke gegevens’ op pagina 2 van dit Kerkblad.

Bediening van de doop

De geboorte van een kind is een indrukwekkende gebeurtenis. Ook in onze gemeente bestaat de mogelijkheid je kind te laten dopen. De doop is een symbool voor reiniging, omdat het kind wordt besprenkeld met water; ook doop door onderdompeling in het water is een mogelijkheid. De doop is teken van Gods liefde en trouw: nog voordat het kind heeft kunnen spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook: je hoort erbij: je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen daarover contact met mij opnemen. Dan maken wij een afspraak voor een doopgesprek om de doop en alles dat daarmee samenhangt met elkaar te bespreken.

Tot slot

We gaan verder. Ieder van ons op onze eigen weg naar de toekomst. In het boekje TEKENS van november 2012 las ik onderstaand gebed van ds. Margreet R. Klokke, destijds predikant van de Kloosterkerk in Den Haag, thans predikant in de Hooglandse Kerk in Leiden. Ik geef dat gebed graag aan u door, ter inspiratie. En, zo nodig, om uw gesprek met Onze Lieve Heer weer op gang te brengen. Want uiteindelijk is een gebed een gesprek met God.

Eén van velen
ben ik,
één onder talloze mensen
op weg van hier naar daar,
van gisteren naar morgen,
van verleden naar toekomst.
En ook al zou ik dit soms wel eens willen –
mijzélf kan ik
niet ontlopen,
ik ben met mijzelf op weg
met wat er licht in mij is
en wat duister…
God, laat uw milde licht
schijnen over
wat er duister in mij is
en schenk mij
nieuwe moed
voor mijn levensweg…

Met een hartelijke groet van huis tot huis,

Ds. Henk Steinvoort

Pastorie in de Wintermaand