Uit de pastorie

De bomen in en om de tuin van de pastorie laten inmiddels mooie herfstkleuren zien. De productie van eikels en kastanjes heeft deze zomer geen hinder ondervonden van de warmte en de droogte. Het gras en grind ligt er vol mee. Een aantal kinderen is al komen rapen. Een welkome ontspanning en onderbreking van de dagen op school. Nog even en het is herfstvakantie. Deze editie van het kerkblad loopt door tot en met de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna is het alweer december met de drukte rondom Sinterklaas, Advent en Kerst. De tijd gaat snel, ook hier in Cothen.

Gedachtenisdienst

Op 4 november hoop ik voor te gaan in de gedachtenisdienst. We herdenken dan degenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. De zanggroep zal medewerking verlenen aan de dienst en na afloop van de dienst kunnen we met elkaar een kopje koffie drinken. De liturgische kleur op deze zondag is wit, de kleur van Allerheiligen en (voor onze Rooms Katholieke broeders en zusters) Allerzielen. Wit is de kleur van het licht. Als je vanuit een vliegtuig in het donker naar beneden kijkt, zie je boven een stad een patroon van lichtjes. Zo tekenen ‘heilige mensen’ van alle tijden in een donkere wereld een patroon van licht als gemeenschap van heiligen. Heiligen zijn mensen die proberen te leven zoals God het bij de schepping heeft bedoeld. Ook al gebeurt dat met vallen en opstaan. Je bent niet pas heilig als de kerk dat officieel verklaart. Lied 727 van ons (nieuwe) Liedboek brengt mooi onder woorden wat heiligen zijn:

1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

7. Rood is de avond als het zonlicht daalt;
ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,
God die de moede strijders binnenhaalt.
Halleluja, halleluja!

10. Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!

Laten we in dat geloof met elkaar de gedachtenisdienst meemaken.

Bediening van de doop

Het duurt nog even, maar op de eerste zondag in het nieuwe kalenderjaar, 6 januari 2019, zal de heilige doop worden bediend aan een of meer kinderen van leden van onze gemeente, als teken van Gods liefde en trouw. Ouders die op die zondag ook hun kind willen laten dopen, kunnen daarover contact met mij opnemen. Dan maken wij een afspraak voor een gesprek om de doop en alles dat daarmee samenhangt met elkaar te bespreken

Inspiratiegesprek voor gemeenteleden en anderen op de tweede maandag van de maandag

Op 10 september was het eerste inspiratiegesprek voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering, zoals aangekondigd in het kerkblad. Het gesprek is bedoeld om inspiratie op te doen en om de leden van de kerkenraad spiritueel op te laden voordat zij zich wijden aan de meer zakelijke agendapunten van de kerkenraadsvergadering.

We gingen die avond een gesprek aan over het Avondmaal, naar aanleiding van een gedicht van J.W. Schuldte Nordholt, uit zijn bundel Verzamelde gedichten, pag. 237:

Verlegen met mijn God

Ook ik kan wel als Strauss en als Renan
en zoveel andere verlichte heren
het vreemde fenomeen analyseren,
de fabels en parabels van de man
die door het koren liep in Kanaän.

Historisch is het ook wel te verstaan,
de oude mythe kan men er in horen:
een god wordt gaarne uit een maagd geboren,
doet wonderen en sterft zoals het graan
om als het graan weer op te staan.

Maar als ik door het pad naar voren schrijd
en om mij heen de arme stervelingen,
mensen zo dwaas als ik, de lofzang zingen:
“O Heer, uw bloed roept voor altijd
barmhartigheid, barmhartigheid”

dan ben ik niet verlegen met mijn God,
dan is hij vlak bij mij, dan weet ik zeker
dat hij mij aankijkt uit de donkre beker,
dan eet ik zijn genadebrood,
dan leef ik van zijn dwaze dood.

Elke deelnemer aan het gesprek kon aangeven welke regel het meeste aanspreekt of de meeste vragen oproept. Naar aanleiding daarvan ontstond een goed gesprek over de betekenis van het avondmaal, voor ons geloof en voor het gemeenschapsgevoel dat de viering ervan met zich meebrengt.

Wanneer u dit leest, heeft inmiddels het tweede inspiratiegesprek plaatsgevonden.

U bent weer welkom in de consistorie van de kerk op de tweede maandag van november, 12 november, vanaf 19:45 uur voor een kopje koffie. Vanaf ongeveer 20:00 uur gaan we het inspiratiegesprek aan en om ongeveer half negen nemen we weer afscheid, want dan begint de kerkenraadsvergadering.

Groot huisbezoek

De startzondag op 9 september lijkt al weer een tijd achter ons te liggen. Na afloop van de dienst hadden we in vijf groepen aan de hand van een aantal concrete vragen mooie gesprekken over wat ‘een goed gesprek’ eigenlijk is. Elke groep bracht kort verslag uit van de conclusies. Die laten zich in het kort als volgt samenvatten: Een goed gesprek wordt gekenmerkt door interesse en open staan voor elkaar, waardoor er tweerichtingsverkeer ontstaat en men elkaar aan het denken zet. Onderling vertrouwen is daarbij noodzakelijk; ook moeten de deelnemers aan het gesprek elkaar in hun waarde laten en de tijd voor elkaar nemen. Zo kun je elkaar aan het denken zetten en bovendien te weten komen wat de ander bezig houdt. De kerk wordt gezien als een ontmoetingsplek, maar er werd ook opgemerkt dat ontmoetingen in de kerk soms ook wel eens wat oppervlakkig zijn. Het kan geen kwaad om aan een van je medekerkgangers te vragen ‘hoe gaat het met je?’ Gelukkig gebeurt dat ook vaak, vooral na afloop van de dienst. De suggestie werd gedaan om juist vóór de dienst een moment van stilte op te nemen in de orde van de dienst, ter voorbereiding op de dienst zelf.

Het idee van een gespreksgroep wordt omarmd; de groep zou dan niet te groot moeten zijn (maximaal 10 personen) en samen moeten komen in een ruimte met goede akoestiek. Een goede voorbereiding is essentieel, zodat er sprake is van een duidelijk thema en een heldere structuur. Ook was een conclusie dat het organiseren van een groot huisbezoek een goed idee is, juist ook voor de nieuwe dominee, om veel mensen te leren kennen; ook de niet-vaste-kerkgangers kunnen daarbij worden betrokken.

Inmiddels heeft de kerkenraad naar aanleiding hiervan besloten om laagdrempelig een ‘groot huisbezoek’ te organiseren in de vorm van een gespreksavond bij Maas en Gea Merkens, Ossenwaard 13, met als thema: “Wat heeft onze kerk in Cothen te bieden in 2018? En wat hebt U de kerk te bieden?” Op 22 november bent u vanaf 20:00 uur welkom bij de familie Merkens. Wilt u hen zo spoedig mogelijk laten weten indien u van plan bent om te komen? Hun e-mail adres is info@debrienenshof.nl; hun telefoonnummer 0343-562662.

Eenzaamheid

Op 25 september jl. was er ontmoeting tussen de besturen van de kerken binnen de (burgerlijke) gemeente Wijk bij Duurstede en de burgemeester, de heer Poppens. Centraal daarbij stond het thema “eenzaamheid”. Eén van de aanwezigen maakte mij attent op het werkboekje ‘Schatzoeken’. Dat is een werk- & doeboekje dat mensen op weg helpt om meer met anderen in verbinding te komen, in de kerk en in de eigen omgeving. Want verbondenheid met andere mensen is voor iedereen een levensbehoefte. Toch zijn er veel mensen die deze verbondenheid missen.

Het boekje kan worden aangevraagd op https://npvzorg.nl/schatzoeken/ , schriftelijk bij de NPV, Postbus 178, 3900 Veenendaal of telefonisch bij telefoon nummer 0318 – 54 78 88.

Bidden en beminnen in de Binnenkamer

Vanaf 1 oktober jl. is het mogelijk om in de kapel van Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn, mee te bidden in de getijdendiensten. Fysiek, in de kapel zelf, en binnenkort ook live te volgen via www.bidindebinnenkamer.nl. De Binnenkamer is een getijdengemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dag in dag uit de Bijbel leest en bidt.

De basis voor de getijdengemeenschap is de regel ‘Bid en Bemin’. Deze wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Er is een inspirerend retraite-aanbod voor ieder die zich betrokken voelt bij de regel. Voor wie zich wil verbinden met de gemeenschap staan bezinningsdagen op het programma en geestelijke begeleiding. Er zijn verschillende cirkels van verbondenheid: (aspirant)kernlid, participant of vriend/donateur. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

Verdiep je geloofsleven en bid mee. Van harte welkom tijdens het morgengebed om 9.30 uur en/of het avondgebed om 21.30 uur op maandag t/m vrijdag in de kapel van Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn.

Op 12 november a.s. wil de gemeenschap van start gaan met een eerste bezinningsbijeenkomst voor mensen die willen leven met de regel ‘Bid en Bemin’. Daarbij gaat zij op zoek naar de concretisering van de regel voor ons eigen leven en hoe we elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Binnenkort komt er meer informatie over deze bijeenkomst.

Voor verdere informatie: www.bidindebinnenkamer.nl en/of bij Ina Veldman, tel. 0343 - 414031, email: wveldman@hetnet.nl.

Dorpskerkenbeweging

Op 24 september jl. bezocht ik de eerste Dorpskerkendag, waarmee de Dorpskerkenbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland officieel van start ging. Daarop werd het boek ‘Sporen van God in het dorp’ van Jacobine Gelderloos gepresenteerd. Dit boek wil dorpskerken nieuwe perspectieven aanreiken door op een andere manier naar de rol van de kerk in het dorpsleven te kijken: als plek waar reflectie, zingeving, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen. Door deze unieke betekenis van kerken voor het voetlicht te halen, verdwijnen overlevingsvragen naar de achtergrond. Zo kan er nieuw elan ontstaan in kerkelijke gemeenten op het platteland. Dit zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zijn, ook voor onze kerk in Cothen.

Ds. Wim Beekman, de nieuwe classispredikant in Friesland, las een column voor met als titel: ‘De breiende kerk’. Daarin verteld hij hoe zijn opoe en de vrouwenclub waartoe zij behoorde, al breiend de godslamp brandend hield. Het breien was gemeenschapsvormend en de gebreide producten leverden een behoorlijke opbrengst op bij de bazaar voor de kerk. Zo kan iedereen haar/zijn steentje bijdragen aan het voortbestaan van de (plaatselijke) kerk.

Classispredikant

Ook de classis Utrecht heeft inmiddels een classispredikant. Zoals u wellicht weet, is het aantal classes waaruit de Protestantse Kerk in Nederland bestaat, bij de laatste Kerkordewijziging terug gebracht tot 11. De classes vormen de schakel tussen de plaatselijke protestantse gemeenten en de generale synode. De grenzen van de classis Utrecht vallen samen met die van de provincie. Daarom behoort Cothen tot de classis Utrecht. Iedere classis heeft een classispredikant, die de ontmoeting bevordert tussen de gemeenten in de classis en aandacht geeft aan het welbevinden en vruchtbaar functioneren van de tot de classis behorende predikanten. De classispredikant van Utrecht is Ds. Trinette Verhoeven, die aan de classis werd verbonden in een dienst op 29 september in de Pauluskerk te Baarn. Namens de ring Driebergen/Wijk bij Duurstede van predikanten mocht ik haar de volgende tekst meegeven uit 2 Timotheus 3 : 14 – 17:

14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

We zullen als gemeente zeker met de classispredikant te maken krijgen.

Lieke Weima

Samen met andere leden van de kerkenraad en de echtgenotes mocht ik aanwezig zijn bij de feestelijke kerkdienst in Scharnegoutum waarin Lieke Weima bevestigd werd in het ambt van predikant en verbonden werd aan de protestantse gemeente aldaar. We hebben haar geluk gewenst en Gods zegen toegewenst. U herinnert zich ongetwijfeld dat zij in Cothen bijstand verleende in het pastoraat na het vertrek van Ds. Rebecca Onderstal tot aan mijn komst als predikant. Voor het geval u het aardig vindt haar een kaartje te sturen: haar adres is Legedyk 14, 8629 RM Scharnegoutum.

Tot slot

een gedicht van Muus Jacobse uit zijn bundel ‘Het oneindige verlangen’, pagina 143:

Het laatste oordeel

God heeft het eerste en het laatste woord.
Het eerste is het licht waardoor wij leven.
Het laatste is nog donker en wij beven
bij de gedachte dat het wordt gehoord.

Tot aan het einde duurt het raadsel voort.
De spiegel die wij houden opgeheven
weerspiegelt slechts het licht waarin wij leven,
maar God verbergt voor ons zijn laatste woord.

Zal niet het laatste als het eerste zijn?
God zal het donker wegdoen van het licht
tot een gerecht gericht voor al wat leeft.

Hij maakt geen onderscheid van groot en klein,
want al wat leeft staat recht in zijn gedicht
en neemt geen eind als Hij gesproken heeft.

Ds. Henk Steinvoort

Pastorie in de Wintermaand