Uit de pastorie

Wat hebben we de afgelopen weken al weer mooie dagen gehad, waarop er overdag geen sprake is van winterkou en duidelijk zichtbaar is dat de lente in aantocht is. In de tuin van de pastorie bloeien de sneeuwklokjes en de krokussen inmiddels uitbundig. Nog even, en ook de narcissen steken hun kopjes boven de aarde uit. Van dat mooie weer krijg je nieuwe energie. Om op weg te gaan naar Pasen.

In memoriam Cees van den Berg

Op 29 januari, vijf dagen nadat hij 95 jaar oud was geworden, overleed ons gemeentelid Cornelis, Cees, van den Berg. Hij woonde aan de Kroosakker, eerst samen met zijn vrouw Nans, en na haar overlijden alleen. Daar voelde hij zich thuis, met op een prominente plek in de huiskamer een beeld van ‘Maria met kind’ en aan de muur een paar kleine iconen uit de Oosters orthodoxe traditie.

Cees was niet eenkennig protestant, maar stond open voor de rijkdom van andere tradities. Ooit was hij katholiek opgevoed en zelfs een tijd misdienaar geweest. Hij kon goed meegaan in de vernieuwingen die de kerk doormaakte. Zelf maakte hij in zijn leven ook de nodige ontwikkelingen mee. Van het onheil in de Tweede Wereldoorlog naar de vrede erna en het stichten van een eigen gezin. Van de vanzelfsprekendheid van gezag naar een situatie waarin een meer medemenselijk benadering van geduld, vergeving en liefde de boventoon ging voeren. Van de regie in handen houden, om te overleven, met strenge regels, ook in huis, naar een meer open houding naar zijn dochter Lia en haar gezin. Zo konden er prachtige momenten ontstaan. Iets wat zijn andere kinderen helaas niet meer hebben meegemaakt.

Cees was dankbaar voor het geluk dat hij in zijn leven had gehad, ondanks het verdriet dat hij ook had gekend. Psalm 42 moest klinken tijdens zijn uitvaart, zei hij mij. Hij verlangde naar de nabijheid en geborgenheid van God. En die psalm heeft ook in de afscheidsdienst geklonken. Niet in de kerk in Cothen, die hem zo lief was, maar in de kerk van Overlangbroek omdat onze kerk werd opgeknapt. Na de dienst werd hij te rusten gelegd in het graf bij zijn vrouw, op de begraafplaats van onze gemeente. Wij gedenken Cees in dankbaarheid en in het geloof dat God het kwaad zal overwinnen omdat zijn liefde sterker is dan de dood. We leven mee met dochter Lia en de verdere familie en wensen hun Gods nabijheid toe bij het verwerken van het definitieve afscheid van Cees.

Carnaval en Veertigdagentijd

Voordat we Pasen kunnen vieren, komt eerst nog het carnaval en de Veertigdagentijd.

De carnavalsvereniging van Cothen viert dit jaar haar vijfde elvium. Want er wordt door de Raad van Elf niet gerekend in eenheden van 5, maar in eenheden van 11. Mijn vrouw en ik maakten gebruik van de uitnodiging voor de receptie, om Prins Joop de 4e en zijn Adjudant Nol te feliciteren met dit 55 jarig bestaan van de vereniging. Met eigen ogen zien we hoe ook boven de Grote Rivieren in Nederland carnaval wordt gevierd. Daarbij delen we in lief en leed. Want ook leed was er, zondag 17 februari, toen een reling het begaf van een carnavalswagen die na de optocht in Schalkwijk weer op weg was naar Cothen. Een aantal passagiers liep verwondingen op, sommigen van hen moesten een nachtje in het ziekenhuis blijven. We hopen dat de botbreuken weer snel helen en dat ook de andere lichamelijke ongemakken spoedig voorbij zijn. We leven mee met hen die gewond werden en de gezinnen/families waartoe zij behoren.

Natuurlijk kijken we uit naar de verlichte optocht op 1 maart a.s. Volgens de verhalen één van de grootste carnavalsoptochten in de regio. We zullen het zien.

Daarna begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd, de tijd van inkeer en voorbereiding op Pasen. Aswoensdag staat in het teken van boete: je ziet in dat je een beperkt mens bent en betoont spijt over je fouten. De as symboliseert dat alle mensen uiteindelijk stof zijn. As heeft ook een reinigende kracht. Zo werden vroeger lampen van koper en zwartgeblakerde kookpotten gepoetst met as. Het askruisje dat vooral in Rooms Katholieke kerken op Aswoensdag wordt getekend op de hoofden van gelovigen verwijst daarom niet alleen naar de menselijke broosheid, maar ook naar God die het diepste wezen van mensen wil zuiveren van alles wat dof en schuldig maakt. Zo verwijst het askruisje aan het begin van de Veertigdagentijd ook al naar het einde ervan met Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. De week voor Pasen is de Stille Week. In het volgende kerkblad kunt u lezen welke avondgebeden en vieringen in die week worden gehouden.

Terugblik op de kerkdiensten

Elders in het kerkblad wordt aandacht besteed aan de opknapbeurt van de kerk die plaatsvond van 21 januari tot en met 11 februari. Gedurende die periode waren we als gemeente op drie zondagen achtereenvolgens te gast in de Rooms Katholieke kerk van Cothen, in de Hervormde Hyacinthus kerk in Overlangbroek en bij de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede. We zijn dankbaar voor de daar genoten gastvrijheid; overal werden we hartelijk verwelkomd. Het was goed om zo met elkaar kerk te kunnen zijn. Op 17 februari konden we ons eigen kerkgebouw weer feestelijk in gebruik nemen. Tijdens die dienst werd Lea van Zanten bevestigd tot ouderling. We zijn blij dat Lea de gelederen van de kerkenraad komt versterken.

Komende kerkdiensten

In de maand maart ga ik alleen op zondag de 10e in Cothen voor. Die zondag is niet alleen de eerste zondag van de Veertigdagentijd; op die zondag lopen we in Cothen ook vooruit op de ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’ die iedere tweede woensdag van maart wordt gehouden. De biddag voor Gewas en Arbeid heeft vrijwel overal in Nederland de status van ‘vrije dag’ verloren. Toch is het goed dat we ieder jaar weer stil staan bij het ‘gegeven’ dat voedsel, werk, aandacht en inzet voor anderen bijzondere ‘gaven’ zijn die ons worden geschonken door de Heer van alle leven. Beide aspecten zullen aan de orde komen in de dienst. Misschien wel aan de hand van de Evangelielezing uit Lucas 4 : 1 – 13 voor die zondag. Daarin gaat het over de beproeving van Jezus door de duivel in de woestijn. Over vragen waarmee Jezus zich geconfronteerd ziet door de duivel. Op de tweede vraag van de duivel antwoordt Jezus met een citaat uit Deuteronomium: ‘de mens leeft niet van brood alleen’. Op dat citaat volgt in Deuteronomium: ‘maar van alles wat uit de mond van de heer komt’. Met dat antwoord relativeert Jezus niet alleen de vraag naar brood, maar hij accentueert ook het woord van God, waarmee Hij antwoordt.

Muziekberaad

Twee keer per jaar vindt er in het muziekberaad tussen de organisten, de ouderling voor liturgie en ondergetekende als ‘de’ predikant van onze gemeente overleg plaats over de muziek in de diensten, de keuze van de liederen en over kleine aanpassingen in de liturgie. Dat zijn niet alleen gezellige, maar ook nuttige bijeenkomsten. Omdat de kerkdiensten van het voorbije halfjaar worden geëvalueerd en plannen worden gemaakt voor de diensten van het komende halfjaar en de deelname van de zanggroep daaraan. Ten slotte wordt zo veel mogelijk het rooster van de organisten ingevuld, zowel voor de bijzondere diensten als de ‘gewone’ diensten in het half jaar dat gaat komen. Door de keuze van de liederen (en de Bijbelteksten), voor iedere dienst weer opnieuw, wordt iedere ‘gewone’ dienst ook ‘bijzonder’; Gods Woord is ook nooit ‘gewoon’, omdat het ons oproept telkens meer dan het gewone te doen. En hoe bijzonder is het niet, dat iedere zondag opnieuw ’t woord, Gods Woord, aan ons geschiedt, zoals Lied 280 dat zo mooi uitdrukt. Een van de liederen die we tijdens het meest recente muziekberaad bespraken als lied voor Pasen, was Lied 636: Liefde is licht, opnieuw geboren. Wanneer u het nummer intoetst op de site van www.liedboekcompendium.nl kunt u ook de melodie beluisteren. Mogen we geïnspireerd worden door de laatste regel van dat lied: dat Gods liefde ons wakker kust.

Ds. Henk Steinvoort

Pastorie in de Wintermaand