Uit de pastorie


Het leven in de pastorie

In de pastorie hebben mijn vrouw Renny en ik in de afgelopen periode een nieuwe medebewoonster gekregen. Ze heet Fiep en is op 30 maart jl. geboren in Rotterdam, de plaats waar al onze kinderen zijn geboren. Fiep is geen mensenkind, maar een hondenkind: een Friese Stabij. Mogelijk hebt u een van ons al eens met haar zien wandelen, of Fiep ontmoet bij het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst op 10 juni of tijdens de gemeentemaaltijd op 1 juli. De dierenarts vindt haar een leuke, levendige hond. En dat is ze beslist; ze brengt extra reuring in de pastorie.

Inmiddels zijn we redelijk ‘op orde’ en beginnen we onze draai te vinden in Cothen als dominee en domineesmevrouw. Alleen in de keuken hangt nog aan het plafond een ‘pitje’; we moeten nog op zoek naar een geschikte lamp…

Bijzondere diensten

We mochten met de gemeente weer bijzondere diensten meemaken. Op 10 juni de dienst van Schrift en Tafel met na afloop koffiedrinken en op 1 juli de feestelijke dienst met na afloop de gemeentemaaltijd. Wat waren ze verrast en blij, de heren Piet van der Laan, Nol Nieuwhoff en Dik van de Pavert met hun hoge kerkelijke onderscheidingen.

Nol en Piet ontvingen uit handen van Dik van de Pavert het gouden VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer) insigne voor meer dan 30 jaren trouwe dienst als koster en tuinman. Voor Dik van de Pavert een PKN-insigne in goud met briljant voor zijn werk als jeugdouderling, kerkrentmeester en ouderling gedurende 45 jaren.

De gemeentemaaltijd was een gezellige bijeenkomst met volop gelegenheid om met elkaar kennis te maken of bij te praten.

Ontvangst van de groepen 7 en 8 van de openbare scholen in Langbroek en Cothen

Op 20 juni ontvingen Adrie Berkhout en ik de groepen 7 en 8 van de Openbare Basis Scholen Piet de Springer in Langbroek en de Toermalijn in Cothen. De weken ervoor hadden ze gewerkt aan een project van JOP, de jongeren afdeling van de Protestantse Kerk, over liefde. We vertelden hoe het ook in de kerk gaat over liefde, de liefde voor God en voor de naaste. En wat de naamgeefster van onze kerk, Sint Agnes, met liefde heeft te maken. In het doopboek van de kerk zochten we de gegevens op van de kinderen van de Toermalijn die in onze kerk zijn gedoopt: dat waren er drie! De kinderen waren zeer geïnteresseerd en deden goed mee. Een mooie ontvangst!

Inspiratiegesprek voor gemeenteleden en anderen op de tweede maandag van de maand

Inmiddels heb ik ook de eerste moderamen- en kerkenraadsvergaderingen meegemaakt. In de moderamenvergadering op de eerste maandag van de maand wordt door het moderamen (voorzitter Maas Merkens, scriba Piet Hoekstra, kerkrentmeester Dik van de Pavert en ondergetekende) de kerkenraadsvergadering van de maandag erna voorbereid. De kerkenraadsvergadering begint sinds enige tijd met een inspiratiegesprek van ongeveer een half uur, om inspiratie op te doen en ons als leden van de kerkenraad spiritueel op te laden voordat we ons wijden aan de meer zakelijke agendapunten die daarna aan de orde komen. Zo spraken we op de tweede maandagavond van juni over het volgende gedicht van Gerrit Achterberg (Cryptogrammen, p. 162):

JOB

Vrienden verbitteren het vuur;

ze zeggen God – en maken rook

tussen mij en de muur;

wij knielen neder in de smook,

zondaren van natuur.

Maar als zij weer verdwenen zijn,

herbid ik om het helder uur,

waarin die allerlaatste strook

opnieuw tot tuin ontlook, den duur

der woorden die mij vlam doen zijn,

en van de liefde puur.

We kregen er de volgende toelichting bij (van Gert Slings, zie http://www.hogerhoning.nl/bf02.htm#010 ) :

Een vers vanuit het perspectief van Job.

De vrienden leggen een rookgordijn tussen hem en God.

Maar als ze weg zijn hervindt hij zijn God.

Dan verandert de mestbelt tot een tuin.

Hij ervaart dan de heerlijkheid van het dicht bij God mogen zijn.

Tijdens dat bidden staat hij voor God in vlam

en ervaart hij Gods pure liefde.

Er ontstond een mooi gesprek waarin we elkaar wegwijs maakten in de moeilijke woorden van het gedicht en hun mogelijke betekenis. Op die manier leerden we ook elkaar beter kennen en inspireerden we elkaar

We hebben als kerkenraad bedacht dat er misschien ook wel gemeenteleden en andere belangstellenden zijn die graag mee willen doen aan het inspiratiegesprek. Daarom stellen we, vooralsnog als probeersel, het inspiratiegesprek ook open voor anderen dan kerkenraadsleden. Dat betekent dat u op de tweede maandag van de maand, te beginnen op 10 september, van harte welkom bent in de consistorie van de kerk. Vanaf kwart voor acht schenken we een kopje koffie en vanaf acht uur gaan we het inspiratiegesprek aan. Om half negen nemen we weer afscheid, want dan begint de kerkenraadsvergadering.

Verder met Job

U ziet, in het inspiratiegesprek van juni werd een verbinding gelegd met de serie preken over Job in de kerkdiensten waarin ik de voorganger ben; Lieke Weima sloot zich daarbij aan. We trekken nog twee zondagen verder met Job, op 22 juli en (waarschijnlijk) op 9 september. Op 22 juli vieren we tevens het Heilig Avondmaal. Op 26 augustus heb ik een ‘extra’ preekbeurt in Cothen; de tekst voor mijn preek op die zondag staat nog niet vast. Op 9 september is het ziekenzondag en starten we het nieuwe seizoen; thema van de startzondag is dit jaar “Een goed gesprek”. U leest er ongetwijfeld meer over in het eerstvolgende kerkblad.

Lieke Weima

Zoals mogelijk een aantal van u weet, heeft Lieke Weima een beroep als gemeentepredikant ontvangen van de Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga (bij Sneek, in Friesland). Lieke verleende in Cothen bijstand in het pastoraat na het vertrek van mijn voorgangster Ds. Rebecca Onderstal en mijn komst. Inmiddels heeft Lieke het beroep aangenomen. We feliciteren haar van harte hiermee namens onze gemeente. Naar verwachting zal zij op zondag 14 oktober worden bevestigd in het ambt van predikant en intrede doen in haar gemeente.

Zonnedag op 1 september

Op 1 september viert de Zonnebloem afdeling Cothen/Langbroek haar 35 jarig bestaan met een feestelijk programma. Naast gezelligheid en lekker eten en drinken, zal er ook een oecumenisch moment van bezinning zijn waar de R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus te Cothen en onze gemeente aan meewerken. Deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst. U kunt zich aanmelden als deelnemer of vrijwilliger op de website van de afdeling: https://www.zonnebloem.nl/cothen

Vakantie van 30 juli tot en met 19 augustus

Van 30 juli tot en met 19 augustus hoop ik met vakantie te zijn. Mijn collega ds. L Wüllschleger van de Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede is bereid voor mij waar te nemen. Daar ben ik hem dankbaar voor. Wanneer u hem snel wilt bereiken (bijvoorbeeld in een sterfgeval) kunt u zijn telefoonnummer 0343 701039 of zijn e-mail adres l.wullschleger at solcon dot nl gebruiken. Onze ouderling voor onder meer rouw en trouw, Adrie Berkhout, is gedurende die periode ‘gewoon’ beschikbaar, zoals vrijwel altijd; ook dat is reden tot dankbaarheid.

Moment voor onderweg

In de vakantieperiode zijn velen onderweg. Ook mensen van elders in de Kromme Rijnstreek. Voor hen, maar ook voor u is er in de maanden juli en augustus op elke woensdag van 12 tot 12.30 uur een middaggebed in de Grote of Sint-Janskerk in Wijk bij Duurstede. Het is een moment voor bezinning met een korte Evangelielezing, gebeden, een gedicht, zingen, orgelspel en ogenblikken van stilte. Weet u van harte welkom. Ds. Rebecca Onderstal is de voorganger op 18 juli en ondergetekende op 25 juli.

Vakantiebijbelweek Langbroek van 17 tot en met 20 juli

Na afloop van het middaggebed op 4 juli zag ik in de Grote Kerk van Wijk een foldertje liggen van de Vakantie Bijbel Week die in Langbroek wordt gehouden van 17 tot en met 20 juli. Voor het programma moet u maar eens een kijkje nemen op www.vbwlangbroek.nl. Kinderen van 6 – 9 jaar mogen op de donderdagochtend mee met de brandweerauto. Misschien een leuke vakantieactiviteit voor hen?

Tot slot

Ik wens u goede zomerweken toe. Of u nu thuis blijft, of op reis gaat. En in het laatste geval wens ik u ook een behouden thuiskeer toe. En ik bid met de tekst van Lied 199 tot de Heer onze God:

Zie met ontferming naar onze aarde,

houd in Uw hoede wie haar bewonen.

Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.


Ds. Henk Steinvoort

Pastorie in de Wintermaand