Uit de pastorie

AANVAARDINGSBRIEF

Den Haag, 17 februari 2018

Aan de kerkenraad van de

Protestantse gemeente te Cothen

Geliefde zusters en broeders in Christus,

gemeenteleden van de Protestantse gemeente te Cothen,

Met blijdschap kan ik u meedelen dat ik het op 5 februari jl. door uw gemeente uitgebrachte beroep van harte aanvaard. Nadat de pastorie voor mijn vrouw Renny en mij is klaargemaakt, zullen wij naar verwachting in de week die begint met 29 april in uw midden komen wonen. Op 13 mei hoop ik dan bevestigd te worden als predikant en intrede te doen in uw gemeente die daarmee ook onze gemeente wordt.

In het door u uitgebrachte beroep weet ik mij door God geroepen uw gemeente te dienen. Renny en ik voelen ons gedragen door de gebeden voor ons in uw gemeente. We hebben ondervonden dat we zeer welkom zijn in uw gemeente, mede door de ontvangst in de gemeentevergadering op 14 januari en de informatieve en gezellige kennismakingsavond op 12 februari. We zijn dankbaar voor het goede en open overleg met (de leden van) de beroepingscommissie en de kerkenraad en met de consulent ds. Hans Baart en verheugen ons erop dat we deel gaan uitmaken van de goed gestructureerde organisatie van uw gemeente met haar vele vrijwilligers.

Ik hoop uw gemeente en haar leden dienend te mogen vóórgaan. In vertrouwen op God. En ook vanuit het vertrouwen in elkaar. Om zo met uw gemeente een eenheid te blijven vormen in veelkleurigheid, die gekenmerkt wordt door een liefde die van binnen naar buiten reikt, tot in de dorpsgemeenschap van Cothen en daarbuiten. Opdat we zo samen de weg van geloof, hoop en liefde kunnen gaan en aldus Gods liefde en gastvrijheid kunnen uitdragen.

Graag stel ik voor om op korte termijn in overleg met uw kerkenraad het werkplan op te stellen voor mijn werkzaamheden gedurende de eerste werkplanperiode die aanvangt op de dag van mijn bevestiging en intrede als predikant in uw gemeente. Daarin zal worden aangegeven op welke onderdelen van het dienstwerk ik mij in mijn eerste jaar als predikant van uw gemeente in het bijzonder zal richten.


Mede namens Renny groet ik u allen hartelijk.

We wensen u de vrede van Christus toe.

Henk Steinvoort

Pastorie in de Wintermaand